Правила конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2013 – 2014 н.р. » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"
03 лип 2013

Правила конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2013 – 2014 н.р.

 

Правила

конкурсного приймання

до Володимирецького районного колегіуму

на 2013 – 2014 н.р.

 

1. Загальні положення

 

Володимирецький районний колегіум – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум і гуманітарну, суспільно-гуманітарну, природничу, філософську та культурно-естетичну підготовку талановитої молоді (постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964) і має ліцензію на право надання освітніх послуг з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання (спеціальність оператора комп’ютерного набору та спеціальність швачки; серія АВ № 420067 від 24.06.2008р., затвердженими Міністерством освіти і науки України).

 

1.1. На навчання до Володимирецького районного колегіуму приймаються учні, які проживають на території Володимирецького району та м.Кузнецовська.

1.2. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності та майнового стану, роду та характеру занять батьків, світоглядних переконань, віросповідання.

1.3.  Прийом до колегіуму проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

1.4. Організацію прийому до Володимирецького районного колегіуму здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора колегіуму за погодженням з радою колегіуму. Головою Приймальної комісії є директор колегіуму.

Для організації прийому конкурсних випробувань у 10-й клас створюються предметні комісії.

Предметні комісії створюються зі складу членів приймальної комісії та затверджуються наказом директора колегіуму.

1.5. Усі питання пов’язанні з прийомом до колегіуму, вирішує Приймальна комісія. Інформація про правила прийому та рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома учнів-вступників.

 1.6. Чинність даних правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму втрачається після затвердження Правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2014 – 2015 н.р.

 

 

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Прийом документів в 10-й клас колегіуму на всі профілі навчання  (історичний, інформаційно-технологічний, фізико-математичний, математичний, біолого-хімічний, української філології) для основного конкурсного приймання:

                 починається  17 червня

                 закінчується 19 серпня

2.2. Випробування в рамках основного конкурсу приймання проводяться 

23липня 2013 року.

 

2.3. За наявності вільних місць, за таких самих умов що й основне конкурсне приймання – 20 серпня 2013р. буде  проводитися  додаткове конкурсне приймання. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

 

2.4. Для участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора колегіуму, в якій зазначають:

 

·     профіль навчання;

· іноземна мова, яку вивчає учень.

 

       До заяви необхідно додати:

·   ксерокопію свідоцтва про народження;

·  документ державного зразка про базову загальну середню освіту;

· медичну довідку за формою 026-о;

·  довідка про медщеплення;

·   фотокартки 3×4 (2шт.);

·    заяву на отримання гуртожитку;

·     файл для документів;

·    конверт.

 

       2.5. Після зарахування необхідно додати такі документи:

·   особову справу;

·   ксерокопію посвідчення потерпілого від ЧАЕС;

· зошит.

 

2.6. За бажанням конкурсантів до конкурсної комісії можуть бути подані копії дипломів, грамот, інших документів, що свідчать про здібності учнів та відображають їхні навчальні та/або творчі досягнення.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Приймання до колегіуму здійснюється на конкурсній основі за результатами конкурсних випробувань у письмовій формі з профілюючих навчальних предметів, але не більше двох (за програмами 9-го класу) та співбесіди, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

До переліку предметів винесено:

Ø     українську мову (диктант – при вступі на усі профілі навчання);

Ø    українську мову ( тестування – при вступі на профіль української філології);

Ø математику (тестування – при вступі на фізико-математичний, інформаційно-технологічний та математичний профілі);

Ø  хімію (тестування – при вступі на біолого-хімічний профіль);

Ø історію (тестування – при вступі на історичний профіль);

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

3.2. Конкурсні завдання з вище перерахованих навчальних предметів, які зберігаються у директора колегіуму в запечатаному конверті, відкриваються в день випробування головою відповідної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 

3.3. На конкурсних випробуваннях, які проходитимуть у письмовій формі, вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 

3.4. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії.

      3.5. На вступних випробуваннях встановлюється така система оцінювання знань:

зараховано (не зараховано)

12, 11, 10, 9, 8 - зараховано

7-1 – не зараховано 

 

3.6. Результати вступних випробувань оформляються у вигляді протоколу приймальної комісії та оголошуються у письмовій формі. Протоколи зберігаються в тому ж порядку, що і протоколи випускних екзаменів. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні колегіуму для загального ознайомлення.

Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у колегіумі протягом року.

 

 

 

 

3.7. Особи, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

 

3.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування у зазначений за розкладом час, до участі у додаткових конкурсних випробувань не допускаються.

 

3.9. У випадку не згоди учнів, їх батьків або осіб, які їх заміняють з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Розгляд апеляцій проводить апеляційна комісія колегіуму, чисельність та склад якої визначаються колегіумом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

 

3.10. У разі, якщо висновки апеляцій         ної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої остаточне.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Зарахування учнів на навчання, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу наказом директора колегіуму на підставі рішення Приймальної комісії.

 

4.2. Зарахування до колегіуму проводиться за конкурсом окремо для кожного профілю.

При цьому враховують:

Ø   бали, набрані на конкурсних випробуваннях (не нижче «8»);

Ø  рекомендації приймальної комісії щодо зарахування за результатами співбесіди.

       4.3. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

 4.4. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

 

       4.5. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 4.3.-4.4., допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

 

      4.6. За однакової кількості конкурсних балів учні-вступники зараховуються у такій послідовності:

      - діти сироти та діти інваліди;

      - учні-вступники, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову середню освіту.

 

4.7. Учні, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з колегіуму. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні:

 

Педагогічної ради спільно з радою колегіуму

(протокол № 4 від 18лютого 2013 року)

 

 

 

скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.

Додати коментар

І'мя:*
E-Mail:*
Коментар:
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка лінкуВставка захищеного лінку Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
оновити, якщо не видно коду