Матеріали за Липень 2010 року » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

16 лип 2010

9-травня, конкурс пісні і строю


15 лип 2010

Колегіум - старша школа – школа становлення

Навчально-виховний процес у колегіумі здійснюється на засадах особистісно орієнтованих педагогічних технологій розвитку учнів, спрямований на їх самовизначення, вироблення активної громадянської позиції формування системи ціннісних орієнтацій, сприяння духовного пошуку для задоволення своїх духовних потреб.

Завдання педагогів колегіуму полягає в максимальній активізації внутрішніх ресурсів учнів для використання їх потенціалу. Вчителі надають можливість кожному учню саморозвиватися та самореалізуватися, враховують їхні можливості, особливості, здібності.

14 лип 2010

Середня школа – школа зростання

Навчальний процес середньої школи створює передумови для здобуття повноцінної освіти всіма учнями з урахуванням державних вимог та потреб особистості, забезпечує соціально необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь і навичок. Навчальний план середньої школи колегіуму, крім державного компоненту, містить вибірково-обов’язкові предмети, курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.

Виховний процес дуже різноманітний, спрямований на розвиток творчих здібностей учнів середньої школи. Одним із аспектів виховної роботи є екскурсії. Для дітей та вчителів це не просто захоплення, але й потреба. До кола інтересів входить не лише відпочинок, а й ознайомлення з культурними та історичними пам’ятками України.

14 лип 2010

Початкова школа - сходинка до храму науки

Початкова школа – це школа радості і хвилювань, це перша сходинка до храму науки, царство творчої думки, шлях до відкриттів. Від того, в які руки потрапляє малюк, прийшовши вперше до школи, залежить багато в його житті. Перша вчителька для школяра – особлива людина, яка займає значне місце після мами, вона по-справжньому повинна вміти любити дітей. Саме від особистості першої вчительки залежить, чи добре вчаться і поводяться учні, чи вміють вони вчитися, виявляти, розвивати свої творчі здібності, чи розкриваються як особистості, чи знаходять своє місце у суспільстві, чи правильний шлях обирають у житті.

Педагоги, в свою чергу, докладають зусиль, аби навчити діток вчитися ще й творити. Тому вони завжди в пошуку, дбають про належну віддачу кожного уроку. Заслуговують на увагу технологія розвивального навчання, поглиблене вивчення англійської мови та вивчення комп’ютерної грамотності з першого класу.

Щороку учні працюють над написанням творчих робіт з елементами дослідження, які захищають на малій учнівській конференції, беруть участь у шкільних олімпіадах, конкурсах. Цікаво проходять свята, ранки, інтелектуальні ігри.
Учні початкової школи є призерами районного, обласного етапів предметних олімпіад.

13 лип 2010

Творчий пошук


Лише творчий учитель може навчити і виховати творчу особистість. Тому головним завданням методич¬ної роботи в колегіумі вважаємо створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного педагога. Кінцевий її результат — заради чого ми працюємо — це учень-особистість, рівень знань, культура, вихованість і розвиток якої становить багатство кожного навчального закладу.

Науково-методична робота в колегіумі базується на творчих пошуках кафедр: української мови та літератури, іноземних мов, суспільних дисциплін, фізико-математичних дисциплін, хіміко-біологічних дисциплін, фізкультурно-оздоровчих дисциплін, декоративно-ужиткового мистецтва, зарубіжної літератури, виховної роботи та психології, естетичного виховання, розвивального навчання.

В умовах реалізації концепції безперервної компетентнісно спрямованої освіти, переосмислення ціннісних систем, впровадження різноманітних інноваційних технологій педагогічного колективу необхідними:
• експериментальна, наукова та дослідницька робота;
• постійне висвітлення нових педагогічних ідей та їх апробація;
• розробка авторських програм;
• проведення науково-практичних конференцій, семінарів;
• створення банку даних нових освітніх технологій та їх впровадження.

Головним органом у системі методичної роботи є науково-методична рада колегіуму, яка здійснює керівництво науково-методичною, експериментальною і практичною діяльністю педагогічного колективу і реалізує поставлені задачі.

Учителями колегіуму розроблено 20 авторських програм для спецкурсів та факультативних профілів навчання («Основи філософії», «Молекулярна біологія», «Конституційне право України», «Нарисна геометрія», «Основи цитології» і т.д.)

З 2004 року колегіум долучений до науково-дослідницької лабораторії «Творча обдарованість» при РОІППО. З 2006 року бере участь в експериментально-дослідницькій роботі лабораторії інноваційних технологій РДГУ з теми «Інноваційні форми у формуванні конкурентоспроможного вчителя».

За 20 років удосконалено такі форми й методи науково-методичної роботи колегіуму:
• робота над науково-методичною темою;
• самоосвіта, робота з фаховою літературою;
• педагогічне наставництво;
• проектування особистісного фахового зростання;
• участь у роботі творчих груп, методичних об’єднань;
• психолого-педагогічні консиліуми;
• тижні педагогічної майстерності;
• інноваційні семінари;
• конкурс «Учитель року»;
• школа молодого вчителя;
• науково-методичні конференції;
• «круглі столи», семінари-практикуми;
• презентації науково-методичних видань, «Методичного вісника» та літературних новинок.

Учителі колегіуму – постійні учасники районних та обласних конкурсів «Учитель року», переможцями яких є: Бортник Р.А. (інформатика), Ситай Н.М. (початкова школа), Слотницька І.В. (українська мова і література), Волчецька Л.А. (номінація «заступник директора»), Шевченко Н.М. (біологія), Дядечко Р.П. (українська мова і література), Войтович Н.М. (українська мова і література), Симонюк Н.Д. (початкова школа).

На базі колегіуму були проведені Міжрегіональна конференція «Теорія, досвід, практика в забезпеченні актуальних питань у розвитку освіти», Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства».

13 лип 2010

Кредо

Володимирецький районний колегіум можна справедливо назвати школою життєвої компетентності.

Що ж відзначає дух колегіуму, його творче кредо? Це, передусім, творчий пошук педагогічного колективу, спрямований на визначення філософії своєї школи, власних пріоритетів, у центрі яких — розвиток і саморозвиток учня колегіуму, оновлення навчально-виховного процесу на основі ідей педагогіки життєтворчості. Педагогічний колектив розуміє свою місію у плеканні учня як творця і проектувальника свого життя і допомагає усвідомити смисл життя. Головне — це ставлення до дитини як стратегічного партнера, повага її самобутності, розуміння того, що учень колегіуму має свою життєву позицію, власне "я", свій внутрішній світ.

У виховному процесі колегіуму зусилля зосереджуються на розвитку в учнів свідомого ставлення до вузлових проблем життя; виробленні навичок перспективного начала, життєвої активності, стилю життя, здатності до філософствування і рефлексії; розвиток свідомої орієнтації в життєвих цінностях, здатності до реалізації самостійності (самопізнання, самооцінки, самоосвіти), а також здійсненні свого життєвого вибору, оволодінні культурою життєвого самовизначення.

По-друге, у колегіумі гуманізація носить не декларативний характер: подолана безликість навчально-виховного процесу, забезпечується повага й довір'я до особистості учня, прийняття його особистісних цілей та запитів. Педагогічний колектив дбає про створення умов для розкриття і розвитку здібностей кожного учня. Умовою досягнення нової якості є побудова колегіуму на основі множинності видів діяльності дитини. Структуроутворювальним принципом є формування у дитини проектної діяльності як важливого чинника становлення життєвої компетентності.

По-третє, забезпечується поліфонічність школи і право дитини на реалізацію своїх інтересів шляхом диференціації навчально-виховного процесу, розкриття творчого потенціалу. Особлива увага звертається на вибір учнями індивідуальних освітніх траєкторій.

По-четверте, педагогічний колек¬тив колегіуму глибоко осмислив базовий компонент змісту освіти, творчо збагатив його своїм баченням і підходами. Головне при цьому — розвиток ключових компетентностей — здатності підходити до знання як інструмента розв'язання життєвих проблем.

Навчання спрямоване на освоєння способів пізнання, мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчого потенціалу дитини. Цей підхід протистоїть методам і формам вербальної освіти, її монологічності, безликості. Він долає пасив-ність учня, який при такому навчанні відчуває себе лише об'єктом зовнішніх впливів, перетворює його в суб'єкта навчально-виховного процесу.

По-п’яте, висока ефективність навчально-виховного процесу в колегіумі значною мірою досягається завдяки глибокій його психологізації. Потенціал психологічної культури спрямований на глибоке знання особистості, її мотивів, інтересів і потреб, стимулювання пізнавальних і життєвих інтересів учнів. Джерелом формування змісту навчання і виховання в колективі стали головні сфери самовизначення особистості — людина, суспільство, природа.

По-шосте, варто відзначити високий рівень професіоналізму, педагогічної майстерності і компетентності педагогів колегіуму, адміністрації. Вчителі оволодівають наукою про досягнення вершин педагогічного професіоналізму і майстерності. Особлива увага звертається на дослідницьку діяльність учителів, пошук і впровадження перспективних педагогічних технологій, розробку моделей розвитку життєвої компетентності учнів колегіуму.

Відкритість і варіативність навчання у колегіумі визначається вибором факультативів, спецкурсів, розробкою власних інтегрованих курсів, самовизначенням кожного учня відповідно до індивідуального рівня розвитку.

По-сьоме, у колегіумі впроваджується новий підхід до виховання із позицій життєвого самовизначення особистості, ідей особистісної спрямованості виховного процесу. У центрі стоять не програми чи заходи, а саме дитина, її індивідуальні нахили й інтереси. Рухові від найближчих інтересів до розвитку високих духовних потреб сприяє виховний простір колегіуму, який став справжнім центром Культури, Науки, Духовності.

Колегіум — не готує до життя, він і є особливим життям, в якому живе дитина і розвивається як особистість, оволодіваючи ключовими життєвими компетентностями, без яких немож¬лива її інтеграція у динамічний мін¬ливий світ.

Волчецька Л.А.,
заступник директора
з науково-методичної роботи

12 лип 2010

Про Володимирецький районний колегіум

Про Володимирецький районний колегіум


Колегіум – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня філологічно-філософського та культурно-естетичного профілів.

Про Володимирецький районний колегіум


Навчання в колегіумі однозмінне, мова навчання – державна.

Про Володимирецький районний колегіум


Набір учнів у колегіум здійснюється на конкурсній основі шляхом пошуку талановитих, обдарованих дітей.

Про Володимирецький районний колегіум


Мета діяльності районного колегіуму – створення оптимальних умов для розвитку стресостійкої творчої здорової компетентної особистості – громадянина України, носія національних цінностей і загальнолюдських надбань, соціально зрілого, культурного, конкурентоспроможного, з високим енергопотенціалом, направленим на корисну діяльність, вінцем якої стане своя справа.

Пріоритетні напрями діяльності районного колегіуму – соціалізація випускника, створення умов для отримання вихованцями знань високого рівня.

Завдання діяльності педагогічного колективу районного колегіуму:
- піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів;
- досягнення кожним учнем соціально необхідного рівня загальноосвітньої підготовки вище стандарту загальної середньої освіти;
- задоволення індивідуальних запитів замовників освіти (учнів і батьків) у диференційованому навчанні, поглибленому вивченні навчальних предметів, ранній спеціалізації;
- створення оптимальних умов для самореалізації особистості;
- пошук обдарованої особистості, розвиток її здібностей, перетворення їх із потенціальних в актуальні в багатьох видах діяльності;
- створення оптимальних умов для оволодіння учнями технологій розумової праці, отримання інформації і засвоєння нових знань.

Про Володимирецький районний колегіум

11 лип 2010

Адміністративний склад ліцею

Адміністративний склад ліцею
 
Анатолій Федорович Остапенко, директор ліцею, заслужений працівник України, голова Асоціації керівників закладів освіти нового типу Рівненської області

 

 

Адміністративний склад ліцею
Літвинчук Василь Васильович
заступник директора з навчально-виховної роботи,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

 

Адміністративний склад ліцею

Волчецька Людмила Анатоліївна
заступник директора з навчально-виховної роботи,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Адміністративний склад ліцею

 Переходько Світлана Володимирівна

заступник директора з виховної роботи, 
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

 

Адміністративний склад ліцею
Першута Любов Василівна
заступник директора з навчально-виховної роботи

спеціаліст вищої категорії. 

Адміністративний склад ліцею

Якшина Галина Вікторівна
заступник директора з господарської роботи


11 лип 2010

Директор колегіуму А.Ф.Остапенко

Директор колегіуму А.Ф.Остапенко

Народна мудрісь говорить: «Хто думає вперед на рік – вирощує хліб, хто думає вперед на десять років – садить сад, а хто думає на сто років – виховує дітей».

Дитина для педагогів Володимирецького районного колегіуму є найвищою цінністю, а її навчання і виховання – найважливішим завданням.

Сучасні батьки прагнуть, щоб їхні діти навчалися в такому закладі, який вибудовує потужну основу для подальшого розвитку, де чинниками на всякчас є рівень знань, дисципліна, порядок. Саме це визначає основний напрям діяльності педагогічного колективу, який я очолюю. Тому і навчаються у нас діти із дев’яти областей України, щоб не тільки здобути міцні знання, але й гідно йти життям, бути мудрими, добрими і чесними людьми.

Колегіум завжди був першопрохідцем у впровадженні інновацій в освіті і вихованні. Це новий сучасний заклад, який має власний імідж, особливий і неповторний. Тут працюють висококваліфіковані педагоги, які з радістю віддають дітям вогонь своєї душі, доброту і людяність сердець.

Володимирецький районний колегіум – чудовий стартовий майданчик для майбутніх професійних злетів теперішніх вихованців.

А.Ф.Остапенко,
директор колегіуму,
заслужений працівник України,
голова асоціації директорів шкіл
Рівненської області

11 лип 2010

Гімн ліцею

Гімн ліцею


У безхмарнім небі прапор майорить,
Рідний наш колегіум – юності блакить.
Тут ми подружилися, світ увесь – для нас.
Бджілками злітаємось у затишний клас.

Приспів
Рій бджолиний трудиться весело щодня,
Бо девіз у закладі – творчість і знання!

У поліське селище сто стежин ведуть,
Всі вони зливаються у широку путь.
Для майбутніх фізиків, вчених, лікарів,
Процвітай, колегіум, тисячі віків.

Приспів

>> <<