Статут закладу » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
11 лип 2010

Статут закладу

І. Загальні положення

1.1. Володимирецький районний колегіум є правонаступником школи-ліцею смт. Володимирця і перебуває у комунальній власності Володимирецької районної ради. Володимирецький районний колегіум має два корпуси: №1 – розташований в смт. Володимирці; №2 – розташований в с. Заболоття Володимирецького району Рівненської області.

1.2. Юридична адреса Володимирецького районного колегіуму:

34300 Рівненська область, Володимирецький район, селище Володимирець,вул. Миру, 4,

Тел. /факс/ 2-51-39; 2-38-22

Електронна пошта: E-mail: kolegium88@ukr.net

1.3. Володимирецький районний колегіум є юридичною особою, має свою печатку із найменуванням, штамп, емблему, рахунки в установах банків. Індентифікаційний код 22567807.

1.4 Засновником і власником Володимирецького районного колегіуму є Володимирецька районна рада. Володимирецький районний колегіум перебуває в оперативному управлінні відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації.

1.5 Головною метою Володимирецького районного колегіуму є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної базової освіти.

1.6 Головними завданнями Володимирецького районного колегіуму є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- формування в учнів потреби в знаннях;

- задоволення індивідуальних запитів дітей, батьків (осіб, які їх заміняють) у диференційованому, поглибленому оволодінні знаннями ранній допрофесійній підготовці та обраній профільній підготовці завдяки створенню оптимальних умов самореалізації особистості;

- формуванню в учнів практичних умінь і навичок науково-дослідницької роботи та роботи з інформаційно-комп’ютерною електронною технікою та технологіями;

- проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи з проблем удосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу;

- підготовку учнів до навчання у вищих, середніх спеціальних закладах;

- задоволення бажання у здобутті професійних навичок;

- первинну професійну підготовку учнівської молоді та незайнятого населення;

- перепідготовку та курсову підготовку робітничих кадрів за замовленням служби зайнятості населення;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.7 Володимирецький районний колегіум у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно правовими актами, власним статутом.

1.8 Володимирецький районний колегіум самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9 Володимирецький районний колегіум несе відповідальність перед суспільством і державою за:

· реалізацію права на освіту,

· безпечні умови освітньої діяльності,

· дотримання державних стандартів освіти,

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

1.10 У Володимирецькому районному колегіумі навчання здійснюється державною мовою, викладання окремих предметів або циклів можливе й іноземними мовами.

1.11 У колегіумі організоване профільне навчання.

1.12 Володимирецький районний колегіум має право:

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально - виховного процесу;

· реалізацію програм поглибленого вивчення предметів;

· розробку навчальних планів, програм, навчальних посібників, наукової, методичної, довідкової літератури, аудіо, відео матеріалів, комп’ютерних програм, баз даних, технічних засобів навчання;

· проведення психолого-педагогічної діагностики, тестування консультації;

· організацію і проведення семінарів, конкурсів, олімпіад, в т.ч. міжнародних;

· організацію і проведення концертів виставок, виставок-ярмарків;

· організацію та проведення позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи з учнями; проведення культурно-масових заходів;

· організацію міжнародного безвалютного обміну груп учнів;

· здійснення підприємницької діяльності;

· здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

· брати участь у створенні і діяльності асоціацій, союзів, інших об’єднань створених з метою розвитку й удосконалення освіти;

· консультації батьків (або опікунів) з питань педагогіки та психології;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, культурних підрозділів;

· користуватись пільгами, що передбачені державою;

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до затвердженої програми освітньої діяльності;

· визначати зміст освіти з урахуванням державних норм і стандартів освіти;

· визначати контингент учнів відповідно до наявного ресурсного забезпечення;

· розробляти і впроваджувати в життя власні програми та науково-методичну роботу після узгодження з педрадою та обласним управлінням освіти;

· організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів на базі вітчизняних та зарубіжних наукових центрів;

· створювати за погодженням з вищими навчальними закладами кафедри або філіали;

· запрошувати на роботу висококваліфікованих спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти, отримані від здачі в оренду чи реалізації приміщення, обладнання, інвентаря, інших матеріальних ресурсів;

· здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів на основі договорів підряду чи господарським способом;

· використовувати кошти із бюджету колегіуму на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

· відкривати всі види банківських рахунків у банках України та за її межами;

· здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, радіопередачі, випуск науково-методичної та навчальної літератури, експрес-інформації тощо);

· брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій, рухів, у проведенні науково-дослідницької, експериментально-пошукової роботи;

· отримувати за підсумками атестації додаткові права і пільги;

· здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству;

· встановлювати шкільну форму для учнів;

· об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13 У Володимирецькому районному колегіумі функціонують:

· кафедра початкового навчання;

· кафедра фізико-математичних дисциплін;

· кафедра природничих дисциплін;

· кафедра іноземних мов;

· кафедра української мови і літератури;

· кафедра суспільних дисциплін;

· кафедра російської мови та зарубіжної літератури;

· кафедра художньо-естетичного виховання;

· кафедра фізкультурно-оздоровчих дисциплін.

1.14 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються штатним медичним працівником засновником і здійснюються Володимирецькою районною центральною поліклінікою.

1.15 Взаємовідносини Володимирецького районного колегіуму з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені або будуть укладені між ними.