Напрямки діяльності » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
03 вер 2015

ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи з теми: «Розвиток освітнього інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційного освіти»

ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи з теми:  «Розвиток освітнього інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій  та дистанційного освіти»
ПРОГРАМА дослідно-експериментальної роботи з теми:  «Розвиток освітнього інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій  та дистанційного освіти»

Сучасне суспільство характеризують зростанням ролі інформації в соціальних відносинах, збільшення швидкості її опрацювання завдяки комп’ютерній техніці та впровадження інформаційно-телекомунікаційних та хмарних технологій у всі сфери суспільного життя [2_5; 12].
Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [9]. визначає, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними.
Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:
- ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження ІКТ у соціально-економічну сферу є низькою;
- рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким;
- розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери недостатній;
- створення інфраструктури для надання юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет відбувається повільно;
- рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним;
- рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а присутність україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою;
- рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя;
ПРОГРАМА
дослідно-експериментальної роботи з теми:
«Розвиток освітнього інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційного освіти»

Актуальність дослідження
Сучасне суспільство характеризують зростанням ролі інформації в соціальних відносинах, збільшення швидкості її опрацювання завдяки комп’ютерній техніці та впровадження інформаційно-телекомунікаційних та хмарних технологій у всі сфери суспільного життя [2_5; 12].
Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [9]. визначає, що одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними.
Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України, оскільки:
- ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження ІКТ у соціально-економічну сферу є низькою;
- рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким;
- розвиток нормативно-правової бази інформаційної сфери недостатній;
- створення інфраструктури для надання юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет відбувається повільно;
- рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних ІКТ – повільним;
- рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а присутність україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою;
- рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та впровадження ІКТ є недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного життя;
- спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення».
06 кві 2012

Напрямки діяльності

 Володимирецький районний  колегіум – загальноосвітній  навчальний заклад І-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного  та  технологічного  напрямів.

Програма колегіуму передбачає реалізацію неперервної освіти за схемою «колегіум — вуз». При цьому:

-         на першому етапі (1-7 класи) передбачається формування і розвиток кристалічного і соціального інтелекту особистості за програмою «Пізнай себе»;

-         на другому етапі (8-9) класи розвиток соціального інтелекту, формування особистісних якостей, професійна орієнтація (Програма «Елітарна освіта і самоактуалізація особистості»);

-         на третьому етапі (10-11 класи) допрофесійна підготовка спеціалістів нового типу на основі реалізації особистісного і інтелектуального потенціалу спеціально підготовленого в колегіумі студентського корпусу (програма «Абітурієнт»). Вивчаючи курси «Швейна справа», «Оператор комп’ютерного набору», учні отримують початкову  освіту відповідної спеціальності (ліцензія серія АВ № 420067). Для виконання програми «Абітурієнт» на базі колегіуму створено центр довузівської підготовки,  у якому  учні мають можливість паралельно готуватися до вступу до ВНЗ,  з якими укладено угоди про співпрацю, на обрану спеціальність

Колегіум як інноваційний заклад цілеспрямовано здійснює дослідно-експериментальну роботу із упровадження інноваційних ідей та технологій.  Найяскравішими прикладами впровадження інновацій в практику роботи колегіуму на сьогодні є: технології дистанційного навчання  (vrkdn.org.ua), інформаційні технології, технології навчального проектування, технології дослідницької діяльності, інтерактивні технології, технології співпраці,  мультимедійні технології, технології проблемного навчання, технології  гуманізації навчання, технології розвитку критичного мислення, технології розвивального навчання, технології, які базуються на індивідуально-диференційованому підході (ОЗОН), технології медіа-педагогіки в роботі з учнями та батьками

Володимирецький районний колегіум уже п’ять років працює над упровадженням здоров’язбережувальних технологій. Урахування санітарно-гігієнічних вимог під час складання розкладу уроків, використання вчителями на уроках та  перервах прийомів рухової активності, нейтралізація стресів, організація гарячого харчування, зв'язок навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та екологічними знаннями – це  складники  валеологічного навчально-виховного процесу у колегіумі.

Управління навчальним закладом завжди було й залишається складним процесом, що здійснюється відповідно до технологізації управлінської діяльності та реалізації особистісно-діяльнісного підходу в управлінні. Орієнтація на особистість забезпечується як удосконалювання традиційних підходів, так і розробок нових, метою яких є створення умов для саморозвитку особистості як педагога, так і учня.
Зміни у змісті шкільної освіти, інтенсифікація праці учнів і вчителів висувають високі вимоги як до системи освіти, так і до психологічного здоров’я школяра та вчителя. Це вимагає особливо дбайливого ставлення до здоров'я всіх учасників освітнього процесу, вносячи корективи у звичну організацію управління. Для формування здорового способу життя учнів необхідні знання в галузі здоров'я, уміння створювати оптимальні зовнішні умови у школі та вдома. Небезпідставно вважається, що сучасна система освіти недостатньо враховує стан здоров'я підростаючого покоління.
Пріоритетними напрямами нашої роботи стали:
матеріально-технічне забезпечення;
діагностика, корекція і розвиток учнів;
формування системи спортивно-оздоровчої та лікувально-профілактичної роботи;
фізичний розвиток учнів і зміцнення їхнього здоров'я, проблеми залежності здоров'я учнів від способу життя;
взаємозв'язок здоров'я людини й екологічного середовища, психологічний самозахист особистості;
правильне та здорове харчування;
особиста гігієна;
профілактика шкідливих звичок;
поведінка в екстремальних ситуаціях;
культура здоров'я людини.
Основними напрямами педагогічної діяльності у формуванні здорового способу життя учнів визнано:
формування цілісного ставлення до здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;
упровадження традицій, що пропагують і сприяють здоровому способу життя;
формування валеологічної культури педагогів, учнів та їхніх батьків;
відстеження параметрів усіх учасників педагогічного процесу (разом із психологом, медпрацівниками);
профілактика й корекція соціально шкідливих звичок (тютюнокуріння, алкоголізму, токсикоманії, наркоманії);
соціально-педагогічна підтримка дітей-інвалідів і дітей групи ризику.
На базі закладу навчання здійснюється на основі здоров’язбережувальних технологій, які пов’язані з використанням медичних, соціально-адаптивних, екологічних здоров’язбережувальних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності.
Корекційно-оздоровчі заходи, що проводяться у колегіумі спрямовані на:
- введення в режим навчальних занять щоденної ранкової гімнастики;
- нормалізація навчального навантаження;
- вибор методів індивідуального підходу до учнів у процесі навчання на основі фізіолого-гігієнічних рекомендацій;
- групові і індивідуальні заняття;
- підвищення рухової активності;
- раціональне харчування;
- психолого-оздоровчі програми;
- комплекс психолого-оздоровчих заходів:
• лікувальний масаж;
• лікувальна гімнастика;
• фітотерапія;
• музикотерапія;
• профілактика захворювання очей;
• профілактика порушення постави;
• дихальна гімнастика;
• активний відпочинок на перервах.
Головним питанням є питання про роль і місце навчальної діяльності у процесі забезпечення й розвитку здоров'я дітей і дорослих. Відзначимо ту досить очевидну обставину, що діяльність із розвитку здоров'я школярів не може бути цілком результативною без суттєвих зусиль педагогічного колективу. При цьому мова йде не тільки й не стільки про буквальне залучення елементів оздоровчої роботи в навчальний процес, скільки про досить серйозні зміни в усій системі навчання й виховання. Наші зусилля будуть безрезультатними, якщо школярі, наприклад, будуть перевантажені великим обсягом домашніх завдань. Таким чином, зміст і форми організації навчальної діяльності самі по собі впливають на стан і перспективи здоров'я дітей.
При організації навчальної діяльності вчителі коригують проведення уроків змістовно-методичними підходами, спрямованими на здоров'язберігаючі технології. В основу лягли загальнопедагогічні й методичні розробки, реалізовані в різних школах країни.
Велике значення приділяємо питанню рухової активності, тому що саме рухова активність є необхідною й обґрунтованою умовою життя людини, сприяє збереженню здоров'я, підтримує працездатність, забезпечує довголіття. Лікарі підрахували, що сьогодні наші школярі всього 15 % доби зайняті руховою активністю, а 85 % часу діти знаходяться у стані практичної нерухомості. Звідси гіподинамія й неминучий прояв такого стану - зниження опору гострим захворюванням, низькі можливості вегетативних функцій, надлишкова маса тіла й ін. У школі протистояти гіподинамії ми намагаємось реалізацією засобів малих форм фізичної культури: проведенням у всіх класах фізкультхвилинок на уроках, «рухливих перерв»; рухливо-насичених прогулянок у ГПД; уведена щоденна ранкова гімнастика до уроків; заняття дітей, які мають порушення постави у гімнастичному залі на дошках Євмінова. Але головне - це уроки фізичної культури, заняття в секціях і спортивних гуртках (футбол, туризм, теніс, волейбол, баскетбол). Особливу увагу педагогічний колектив приділяє харчуванню школярів. Наказом директора школи створена комісія, що відповідає за організацію харчування учнів. До складу комісії входять члени батьківського комітету, а головою є заступник директора з НВР, який курирує виховну роботу.
Психологічна служба проводить розвивальну роботу з усіма школярами в усіх її формах, а також здійснює психологічне консультування й супровід родин дітей, психологічну підтримку навчально-виховного процесу, надає цілісну допомогу дітям групи ризику, сприяє гуманізації психологічної атмосфери колегіуму. У колегіумі йде робота з формування соціально-психологічної атмосфери у шкільному колективі шляхом створення ситуації захищеності учнів, співробітництва, побудови оптимальних, доцільних відносин «учитель-учень».
У колегіумі систематично проводяться тестування, анкетування з метою моніторингу значущості охорони здоров'я для учнів. Більшість опитаних вважають за необхідне для себе дотримуватися здорового способу життя, замислитись про своє здоров'я, довідатись багато нового про свій організм, про те, як убезпечити себе від хвороб, як правильно харчуватись і надати першу медичну допомогу. Таким чином, педагоги спільно з фахівцями психологічної та соціальної служб, батьківською громадськістю роблять досить багато для виховання у школярів позитивного ставлення до свого здоров'я.
Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому поряд із оздоровчими технологіями колектив колегіуму інтенсивно пряцює над впровадженням сучасних інформаційних технологій в різних напрямках діяльності навчального закладу:
- створення і використання бази даних учителів та учнів школи;
- моніторинг діяльності вчителів;
- оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани комп’ютерів кожної кафедри вчителів;
- пошук і збір інформації за допомогою Internet (від нормативно-правової до придбання підручників);
- використання електронної пошти для зв’язку з органами управління освіти;
- налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними закладами, у тому числі і за кордоном;
- психологічне тестування працівників школи і дітей;
- інтерактивне діагностування знань учнів;
- мультимедійний супровід уроків, виступів, семінарів;
- використання сучасних електронних посібників;
- дистанційне навчання учнів;
- проведення вебконференцій.