Нова українська школа » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
30 жов 2018

Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Володимирецького
районного колегіуму
Володимирецької районної ради
Рівненської обл
_____________А.Ф. Остапенко
«08» червня 2018 р.


Освітня програма
на 2018-2019 навчальний рік
Володимирецького районного колегіуму
Володимирецької районної ради
Рівненської області


СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради Володимирецького районного колегіуму
від 07.06.2018 протокол № 7


Призначення школи та засіб його реалізації
Метою Володимирецького районного колегіуму, який дає повну загальну середню освіту, є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Повна загальна середня освіта Володимирецького районного колегіуму має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:
початкова освіта тривалістю чотири роки;
базова середня освіта тривалістю п’ять років;
профільна середня освіта тривалістю три роки.
Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:
- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
- математична компетентність;
- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання впродовж життя;
- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
- культурна компетентність;
- підприємливість та фінансова грамотність;
- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
Дана Освітня програма створена на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:
- Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом № 268 від 21.03.2018;
- Для учнів 2-4 класів відповідно додатків №1,4 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;
- Для учнів 5-9-х класів відповідно таблиць №3,10 до наказу №405 від 20.04.2018;
- Для 10-х класів відповідно таблиці №2,3 до наказу №408 від 20.04.2018;
- Для 11-го класу відповідно таблиці № 5,6,9,12 до наказу №406 від 20.04.2018.
Освітня програма складена на 2018-2019 навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради від 07.06.2018 (протокол №7).
Освітня програма визначає:
1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;
2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);
4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.