Самоврядування » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

23 лют 2023

Принципи учнівського самоврядування

Принципи учнівського самоврядування

23 лют 2023

Розклад роботи служб

Розклад роботи служб

23 лют 2023

Учнівське самоврядування

Учнівське  самоврядування

23 лют 2023

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

Шкільний уряд 2022-2023 навчального року

22 лют 2023

Склад шкільного уряду

Склад шкільного уряду

05 лис 2021

Статут шкільного уряду

Статут шкільного уряду
Statut-shklnogo-uryadu.pdf [549.17 Kb] (cкачувань: 14)

11 лют 2015

Структура шкільного самоврядування 2015

Структура шкільного самоврядування 2015


11 лют 2015

Структура шкільного самоврядування 2015

Структура шкільного самоврядування 2015


14 жов 2013

Статут Шкільного уряду Володимирецького районного колегіуму

РОЗДІЛ І. Загальні положення.

 

Стаття 1.

Офіційною назвою учнівського самоврядування Володимирецького районного колегіуму є Шкільний уряд.

 

Стаття 2.

Шкільний уряд — самостійне, добровільне, де­мократичне об'єднання учнів Володимирецького районного колегіуму.

 

Стаття 3.

Дія даного статуту поширюється на всіх учнів колегіуму, незалежно від класу, віку, виконуваних ними доручень.

 

Стаття 4.

У своїй діяльності Шкільний уряд керується нормативно-правовими актами: Конституцією України, Всезагальною декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про громад­ські організації», «Про дитячі та молодіжні громадські ор­ганізації», даним статутом.

 

Стаття 5.

Шкільний уряд пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадськими об'єднаннями на прин­ципах взаємоповаги і незалежності, співпрацює з педагогами і батьками.

 

Стаття 6.

Шкільний уряд Володимирецького районного колегіуму має свою символіку: прапор, герб та гімн.

 

РОЗДІЛ II.

Мета та завдання діяльності Шкільного уряду Володимирецького районного колегіуму.

 

Стаття 7.

Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, своїй родині, на­роду України.

 

Стаття 8.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів колегіуму на основі статуту закладу, поши­рювати серед дітей інформацію про шляхи захисту своїх прав та свобод.

 

Стаття 9.

Створювати умови для самореалізації дітей та учнівсь­кої молоді, залучати їх до участі у прийнятті рішень на рівні класу та колегіуму; формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодіння наукою управління.

 

Стаття 10.

Сприяти всебічній реалізації дітьми та підлітками своїх ін­тересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдсь­ких цінностей.

 

Стаття 11.

Формувати навички самоврядування, соціальної актив­ності і соціальної відповідальності у процесі практичної гро­мадської діяльності.

 

Стаття 12.

Згуртовувати учнів колегіуму для добрих, ко­рисних, цікавих справ, розвитку їх творчих здібностей.

 

Стаття 13.

Сприяти культурному розвитку, духовному збагаченню ді­тей та учнівської молоді Володимирецького районного колегіуму.

 

РОЗДІЛ III.

Учнівське самоврядування у Володимирецькому районному колегіумі.

 

Стаття 12.

Шкільний уряд використовує різ­номанітні форми роботи, спираючись на запити, інтере­си, творчість та ініціативу учнів, батьків та педагогів. Голова Шкільного уряду безпосередньо взаємодіє з адмініст­рацією, батьківським комітетом закладу.

 

Стаття 13.

Діяльність Шкільного уряду ґрунтується на засадах:

• самостійності Шкільного уряду у межах своїх повноважень при вирішенні проблем в організації життєдіяльності колегіуму;

• відповідальності Шкільного уряду перед учнями, педагогами та батьками;

• наділення лідерів Шкільного уряду колегіуму повнова­женнями та обов'язками, які затверджуються учнівсь­кою конференцією;

• різноманітності форм організації роботи Шкільного уряду.

 

Стаття 14.

Самоврядування Володимирецького районного колегіуму має двоступеневу структуру — самоврядування учнів колегіуму та органи самоврядування класів, дві частини якої тісно пов'язані між собою та працюють за спільно узгоджени­ми програмами та планами.

 

 

 

Стаття 15.

Функціонування Шкільного уряду колегіуму здійснюється згідно зі структурою:

Розпорядницька служба:

1. Звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та Шкільного уряду.

2. Є безпосереднім зв’язковим між Шкільним урядом, колективами класів та класними керівникоми (доводить до їх відома плани, завдання та рішення Шкільного уряду).

3. Координує роботу класів, доводить до класів завдання роботи ШУ.

Служба навчання:

1. Організовує забезпечення взаємодопомоги в навчанні, консультаційну допомогу.

2. Організовує та забезпечує профілактичну роботу із збереження шкільного майна.

3. Координує участь у предметних тижнях, олімпіадах.

4. Організовує проведення шкільних олімпіад та допомагає у підготовці до позашкільних олімпіад, МАН;

5. Організовує виставки, конкурси з різних навчальних дисциплін.

6. Здійснює контроль за успішністю учнів та організовує допомогу учням, які не встигають.

7. Забезпечує простір для ініціативи, творчості, самодіяльності учнів у навчально-пізнавальному процесі

8. Здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання.

Служба дисципліни і порядку:

1.Слідкує за дисципліною.

2. Організовує та контролює чергування по колегіумі.

3. Контролює дотримання учнями Статуту .

4. Слідкує за дотриманням прав та обов’язків школяра.

5. Дбає про збереження шкільного майна.

6. Проводить правове виховання учнів.

7. Здійснює контроль за відвідуваннями учнями уроків, дотриманням Статутних вимог у школі та по за її межами.

8. Проводить профілактичну роз’яснювальну роботу, організовує чергування у колегіумі та на культурних заходах.

9. Забезпечує культуру поведінки та взаємин в класах, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій.

Служба цікавих справ:

1. Організовує та проводить культурні, розвиваючі і творчі масові заходи.

2. Організовує проведення літературних вечорів, конкурсів, свят, дискотек тощо…

3. Сприяє культурному та естетичному розвитку учнів.

4. Виявляє та розвиває в учнів творчі здібності.

5. Сприяє відродженню національної культури українського народу.

6.       Організовує вечори відпочинку, загальношкільні свята, дискотеки, роботу клубу КВК, конкурси, виставки.

7.       Інформує учнів щодо життя колегіуму.

8.       Розвиває творчі здібності і задатки кожного учня.

9.       Активізує діяльність класів.

10.   Сприяє оформленню шкільного літопису.

Служба спорту та охорони здоров’я:

1. Проводить моніторинг здоров’я.

2. Слідкує за здоров’ям учнів.

3. Займається профілактикою захворювань.

4. Пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольну, антитютюнову та антинаркотичну програми).

5. Забезпечує повноцінний фізичний розвиток учнів.

6. Організовує тижні здоров’я.

7. Організовує та проводить спортивні змагання, спортивні свята, туристичні походи, подорожі, екскурсії.

Інформаційна служба:

1. Займається зв’язками з громадськістю.

2. Розповсюджує цікаву та корисну інформацію серед учнів.

3. Інформує громадськість про всі події, що відбуваються у колегіумі.

4. Інформує учнів про проведення масових заходів та свят.

5. Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування.

6. Сприяє підвищенню інтересу учнів до життя колегіуму.

7. Проводить соціальні опитування.

8. Розвиває співпрацю учнів, вчителів та батьків. Налагоджує тісні стосунки з позашкільними закладами, установами та організаціями.

9. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються у закладі, різними засобами інформації.

Фінансова служба:

1.   Відповідає за облік та розподіл коштів  каси Шкільного уряду.

2.   Відповідає за збір коштів під час масових заходів та дискотек.

3.    Залучає учнів до збору коштів (якщо виникає така потреба).

4.   Розподіляє отримані кошти на потреби шкільного уряду.

 Волонтерська служба:

1.   Організовує та координує роботу волонтерів.

2.   Опіка молодших школярів.

3.   Допомога класоводам в організації дозвілля учнів на перервах та на ГПД.

4.   Допомога класоводам та класним керівникам в підготовці та проведенні виховних заходів та загальношкільних свят.

5.   Організовує позаурочну діяльність молодших школярів.

 

Стаття 16.

Вищим органом учнівського самоврядування колегіуму є загальношкільна учнівська конференція, яку скликають один раз на рік.

 

Стаття 17.

Загальношкільна учнівська конференція має такі повнова­ження:

• затверджує нові програми, положення, плани роботи та інші важливі документи і рішення;

• затверджує кількісний і персональний склад Шкільного уряду;

• приймає рішення, що стосуються діяльності Шкільного уряду і є обов'язковими для виконання;

• приймає рішення, які спрямовані на покращення на­вчально-виховного процесу у колегіумі і но­сять рекомендаційний характер.

 

Стаття 18.

На період між загальношкільними учнівськими конферен­ціями керівництво учнівським самоврядуванням навчально­го закладу здійснюється Шкільним урядом.

 

Стаття 19.

Шляхи активізації роботи Шкільного уряду:

• організація навчання дітей-лідерів;

• проведення анкетувань, досліджень, які сприяють вияв­ленню тенденцій розвитку самоврядування;

• включення до переліку питань засідань Шкільного уряду теоретичних питань, які дають змогу активізувати їх діяльність;

• творчий та нестандартний підхід до організації діяль­ності;

• використання інтерактивних форм роботи;

• введення різних форм відзнак, заохочень та нагород.

 

 

РОЗДІЛ IV.

Права учнів Володимирецького районного колегіуму на здійснення учнівського самоврядування.

 

Стаття 20.

Учні Володимирецького районного колегіуму мають право на розвиток уч­нівського самоврядування у закладі відповідно до чинних законів України.

 

Стаття 21.

Участь учнів в Шкільному уряді гарантується правом:

• обирати і бути обраними у виборні органи та на посади Шкільного уряду;

• отримувати повну інформацію та бути інформованими про діяльність Шкільного уряду колегіуму від виборних осіб;

• рівних прав та можливостей у роботі Шкільного уряду.

 

 

РОЗДІЛ V.

Шкільний уряд Володимирецького районного колегіуму.

 

Стаття 22.

Рада лідерів Шкільного уряду - законодавчий орган учнівського самоврядування, робота яко­го спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особливостей у відповідності з задоволенням своїх потреб та інтересів.

 

Стаття 23.

Шкільний уряд обирається на загальній учнівській конференції і підзвітний їй на один навчальний рік.

 

Стаття 24.

До складу Шкільного уряду входять по 2-3 представника від ко­лективів учнів 5-11 класів.

 

Стаття 25.

Керівний склад Шкільного уряду обирається шляхом прове­дення виборчої кампанії та таємного голосування. Кандидат вважається обраний на посаду, якщо за нього проголосували простою більшістю голосів.

 

Стаття 26.

Засідання Шкільного уряду проводиться за відповідним планом. При виникненні проблем, які потребують негайного вирішення, Шкільний уряд збирається на термінове позачергове засідання. Інформація щодо рішення Шкільного уряду висвітлюється у засобах масової інформації колегіуму: в журналі «Вулик ВРК», на сайті колегіуму.

 

Стаття 27.

Повноваження членів Шкільного уряду припиняються з мо­менту завершення наступної виборчої кампанії і оголошення нового керівного складу Шкільного уряду.

 

Стаття 28.

Повноваження членів Шкільного уряду можуть бути припи­нені у разі:

• складання повноважень за особистою заявою;

• переходу до іншого навчального закладу;

• відкликання колективом класу свого представника зі складу Шкільного уряду;

• у разі рішення членів Шкільного уряду за поведінку, яка шкодить іміджу самоврядування колегіуму.

РОЗДІЛ VI.

Права та обов'язки голови Шкільного уряду

 

Стаття 29.

Голова Шкільного уряду, який є представником усіх учнів у взаємовідносинах з іншими структурами закладу та його адміністрацією, діє як офіційний представ­ник на заходах, у яких представлений Володимирецький районний колегіум.

 

Стаття 30.

Голова обирається з числа учнів закладу на основі загального рівного і прямого виборчого права при таєм­ному голосуванні строком на два роки. Вибори голови відбуваються згідно з Положенням про вибори голо­ви Шкільного уряду Володимирецького районного колегіуму.

 

Стаття 31.

Голова здійснює загальну координацію діяльності служб Шкільногот уряду.

 

Стаття 32.

Голова має право:

• відвідувати збори педагогічного колективу;

• планувати разом з адміністрацією виховну роботу учнів колегіуму;

• висловлювати відверто свої думки і судження з усіх пи­тань життя та діяльності колективу колегіуму;

• вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-ви­ховного процесу;

• голосувати при вирішенні питання подальшого перебу­вання учнів у  закладі;

• скликати чергові та позачергові засідання Шкільного уряду;

• розміщувати свої звернення до учнів у шкільних засобах масової інформації.

 

Стаття 33.

Голова зобов'язаний:

• дотримуватись даного статуту;

• планувати, організовувати, координувати, контролюва­ти роботу Шкільного уряду;

• звітувати на засіданнях Шкільного уряду про свою діяльність та діяльність Шкільного уряду вцілому;

• оптимально використовувати навчальний час для ду­ховного збагачення та культурного зростання;

• проводити конференції з питань самоврядування;

• виступати на захист прав та гідності учнів закладу;

• гідно представляти учнівський колектив в інших на­вчальних закладах та громадських організаціях.

 

РОЗДІЛ VII.

Взаємодія органів учнівського самоврядування з адміністрацією Володимирецького районного колегіуму, педагогічним колективом, іншими об'єднаннями та організаціями.

 

Стаття 34.

Взаємовідносини між Шкільним урядом та ад­міністрацією, педагогічною радою, іншими об'єднаннями та організаціями створюються на основі принципів взаємо­поваги, толерантності та співпраці.

 

Стаття 35.

Директор колегіуму призначає з числа своїх за­ступників, педагогів-консуль­тантантів, які мають право дорадчого голосу і допомагають учням у вирішенні проблемних питань, спрямовують роботу органів учнівського самоврядування.

 

Стаття 36.

Шкільний уряд колегіуму сприяє поширенню інформації про діяльність ди­тячих та молодіжних організацій, рухів, тісно співпрацює з товариствами і клубами за інтересами, що діють у колегіумі та за його межами.

 

РОЗДІЛ VIII. Самоврядування класів.

 

Стаття 37.

Для організації життя та діяльності учнів класів, захисту їх інтересів створюються органи учнівського само­врядування класів.

 

Стаття 38.

Вищим органом самоврядування учнів класу є збори учнів класу, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

 

Стаття 39.

На зборах розглядаються питання, що стосуються життя і діяльності учнів класу, затверджується керівний склад, про­грами та плани діяльності, шляхи підвищення ефективності роботи та інше.

 

Стаття 40.

На збори учнівського самоврядування класу мо­жуть бути запрошені представники адміністрації, вчителі-предметники, батьки, представники Шкільного уряду.

 

Стаття 41.

Зборами самоврядування класів можуть вносити­ся пропозиції, які повинні бути розглянутими на засіданні Шкільного уряду.

 

Стаття 42.

Головою зборів учнівського самоврядування класу є його староста, а в разі його відсутності — заступник.

 

Стаття 43.

В органах учнівського самоврядування класів учні органі­зовують свою громадську роботу в комісіях за інтересами та бажаннями. На організаційних зборах комісій вони обира­ють голів комісій, планують свою роботу у відповідності з на­прямами роботи Шкільного уряду, розподіля­ють доручення.

 

Стаття 44.

На зборах учнів класу шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на аль­тернативній основі обираються кандидати у члени Шкільного уряду

 

РОЗДІЛ IX. Прикінцеві положення.

Стаття 45.

Статут Шкільного уряду набуває чинності з дня його затвердження учнівською конференцією Володимирецького районного колегіуму.

 

Стаття 46.

Припинення діяльності Шкільного уряду здійс­нюється шляхом його ліквідації чи реорганізації за рішен­ням учнівської конференції колегіуму не менше як 2/3 обраних представників класів або у випадках, передбаче­них чинним законодавством України.