Права та обов'язки » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

22 лют 2023

Окремий розділу колективного договору щодо забезпечення зайнятості працівників

РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

3.1. Адміністрація Володимирецького ліцею «Колегіум» зобов'язується:
3.1.1. Проводити спільні консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більше як 3 відсотків чисельності працівників.
3.1.2. Письмово повідомляти профкому:
- про зміни в організації виробництва і праці, про скорочення чисельності або штату працівників, з економічним обгрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються - не пізніше як за три місяці до внесення (запровадження) змін.
Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.
- про ліквідацію класів, груп продовженого дня, гуртків, груп пришкільного пансіону,реорганізації, перепрофілювання ліцею не пізніше як за 6 місяців.
Невиконання цієї умови є підставою для профкому не погодитися на запровадження змін у ті строки, які пропонуватимуться адміністрацією.
3.1.3. При звільненні працівників за скороченням чисельності або штату виплачувати їм, крім вихідної допомоги, одноразову матеріальну допомогу:
- працівникам зі стажем безперервної роботи в ліцеї понад 10 років - 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на момент звільнення;
- зі стажем понад 20 років - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
Виплату одноразової допомоги проводити за рахунок власних коштів, економії фонду заробітної плати і фонду матеріального заохочення, за рахунок надходження від спонсорів та інших позабюджетних джерел.
3.1.4.Щоквартально надавати профкому письмову інформацію про наявність у закладі вільних робочих місць, забезпеченість працівників роботою в обсязі тарифних ставок, про надання тривалих(понад 7 днів) неоплачуваних відпусток, про переведення працівників на неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
3.1.5. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.
3.1.6. Укладати строкові трудові договори лише у випадках, коли трудові договори не можуть бути укладені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника.
3.1.7. Прийнятим повторно після вивільнення за ініціативою адміністрації працівникам надавати такі ж самі соціально-побутові пільги, як і решті працівників.
3.1.8. У випадках передбачених законодавством, звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати за попередньою згодою з профспілковим комітетом.
3.1.9. Залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних працівників даного та інших закладів освіти, інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку.
3.1.10.Застосовувати при реорганізації закладу освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших навчальних закладах, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.п.
3.1.11.Звільнення педагогічних працівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи здійснювати тільки після закінчення навчального року.
3.1.12. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку.
3.1.13.Не допускати звільнення працівників закладу освіти при зміні власника, зокрема при створенні об’єднаних територіальних громад.
3.1.14. Не допускати припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації закладу освіти та у зв’язку з цим звільнення педагогічних працівників чи скорочення штатів посеред навчального року.
3.1.15. Надавати працівникам, попередженим про наступне їх вивільнення, час для пошуку роботи не менше 2 годин на тиждень із збереженням середньої заробітної плати.
3.1.16. Забезпечити працівникам, що вивільнені на підставах п.1 статті 40 КЗпП України, протягом двох років переважне право на укладання трудового договору (поворотне прийняття на роботу - стаття 42-1 КЗпП України) у разі виникнення потреби прийняття на роботу в школу працівників аналогічної професії, кваліфікації.

3.2.Профспілковий комітет зобов'язується:
3.2.1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, які підлягають вивільненню.
3.2.2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП.
3.2.3. Контролювати своєчасність і об’єктивність затвердження Управлінням соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради робочого навчального плану закладу, на підставі якого визначається кількість робочих місць учителів.
3.2.4.Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга статті 179 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України).
3.2.5. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особисто заяви про зняття з обліку).
3.2.6. Із залученням фахівців правової служби вищестоящих органів Профспілки надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу (консультації, складання позовних заяв, апеляцій, представництва в судах) у зв’язку з неправомірним звільненням, у випадках зміни в організації виробництва і праці, при скороченні чисельності або штату працівників.


03 кві 2015

Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок

Районна рада Профспілки надсилає для використання в практичній роботі «Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок» і рекомендує ввести такий розділ до колективних договорів в березні-квітні 2015 року.

 

Голова ради              В.В.Друзь

 

Пропозиції щодо змісту окремого розділу колективного договору стосовно надання переваг членам профспілок.

Відповідно до ЗАКОНУ України «Про колективні договори і угоди» положення колективного договору поширюється на всіх  працівників організацій незалежно від того, чи є вони членами профспілки. Така норма ґрунтується на основі статті 36 Конституції України, якою встановлено, що ніхто не може бути примушений  до  вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність  до громадських організацій.

Рекомендація МОП №91 щодо колективних переговорів передбачає, що положення колективного договору мають поширюватись на всіх працівників даної категорії, які працюють на охоплених договором підприємствах, якщо в ньому не передбачене інше.

Безумовно, при діючому в даний час законодавстві, режими роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, умови і охорона праці, нормування і оплата праці мають  бути єдині для всіх працівників незалежно від членства у профспілках. В іншому \випадку це може розглядатися як дискримінація у сфері праці.

Разом з тим у колективному договорі можуть встановлюватися пільги, переваги та гарантії для окремих категорій працівників чи за окремі досягнення у праці, в тому числі і для членів профспілки, профспілкових активістів. Це перед усім пов’язано з тим, що укладення колективного договору стало можливим за рахунок наполегливої роботи первинної профспілкової організації профспілки, та сплати профспілкових внесків кожним членом профспілки для забезпечення її діяльності.

У зв’язку з зазначеним вище пропонується орієнтовний перелік норм, які можна включити до колективного договору:

 I. Профком (профорганізатор) зобов’язується забезпечити працівникам-членам профспілки:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення

юридичний захист у разі невиплати заробітної плати;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч.7 ст. 21, п. 3,8,12 ч.1 ст. 38

отримання безоплатних консультацій фахівців вищих профспілкових органів з питань оплати праці, охорони праці, пенсійного забезпечення, соціального страхування та інших;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 19, ч.7 ст. 21

представництво та захист прав в судах з питань соціально-трудових відносин;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч. 4 ст. 19, п.1 ч.1 ст. 38

захист прав у комісії з трудових спорів в організації;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»,  п.8 ч.1 ст. 38

безоплатні консультації технічних інспекторів праці центральних профспілкових органів з питань прав працівників на безпечні і здорові умови праці, попередження нещасних випадків на виробництві, проведення атестації робочих місць, здійснення заходів щодо  усунення шкідливих факторів виробництва, забезпечення роботодавцем доплат та інших додаткових пільг за роботу в шкідливих, важких і небезпечних умовах:

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»,  п.12 ч.1 ст. 38, ч.7 ст. 21

 

Закон України «Про охорону праці», ст.7

отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету;

Податковий Кодекс України,

пп. 165.1.47, п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.5 п.4.3 ст. 4 

забезпечення путівками на відпочинок , оздоровлення та лікування на території України працівників-членів профспілок та/або їх дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою, розмір якої встановлює профорган;

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.35  п. 165.1 ст. 165

 

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»,  пп. 4.3.24 п.4.3 ст. 4 

повне або часткове відшкодування витрат сім’ї, пов’язаних з похованням члена профспілки, його рідних та близьких;

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.21 п.4.3 ст. 4

отримання цільової благодійної допомоги на лікування та придбання ліків:

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 9.7.4 п.9.7 ст. 9

отримання грошових виплат, подарунків з нагоди свят (у т.ч. професійних) або днів народження (ювілеїв);

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.39. 165.1 ст. 165

 

безоплатне отримання новорічних дитячих подарунків та квитків на новорічні вистави за рахунок коштів  профспілкового бюджету;

Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних  свят для дітей на придбання дитячих святкових подарунків», ст. 1,2,3.

консультації довіреного лікаря профспілок з питань охорони здоров’я, проведення періодичних профілактичних медичних оглядів, поліпшення умов праці, а також професійних захворювань;

 

користування послугами профспілкових закладів освіти, культури, оздоровлення та фізкультурно-спортивного споямування у встановленому порядку: 

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»

публікації точки зору члена профспілки, профспілкового активіста з питань трудового життя в профспілкових засобах масової інформації;

 

сприяння захисту прав працівників-членів профспілок, як споживачів товарів, робіт і послуг через органи Держспоживінспекції України;

 

ініціювання вирішення спіоних питань у цій сфері вищими органами законодавчої і виконавчої влади України.

В рамках укладеного Меморандуму про співробітництво між Державною інспекцією України з питань захисту прав споживачів та Федерацією професійних спілок України.

 

II. Профспілковий комітет надає допомогу виключно членам профспілки з наступних питань:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

захист від незаконного звільнення шляхом перевірки підстав для звільнення за ініціативою роботодавця, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення , врахування переваг працівника та його досягнень у роботі, відмови у наданні згоди на звільнення за наявності для цього підстав.

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 22, 39

 

Кодекс законів про працю України, ст. 42, 431,492

порушення питань в інтересах члена профспілки, які потребують  вирішення місцевими і центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування (місцевими радами) та їх виконавчими органами і затребування необхідної інформації щодо їх вирішення;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ч.1 ст. 19, ст. 28

 

організація незалежної експертизи умов праці на робочому місці, встановлення обсягу необхідних пільг і компенсацій за результатами проведеної атестації робочих місць за умовами праці;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»

перевірка правильності оформлення пенсійних документів роботодавцем, консультативна допомога профспілкових фахівців у розрахунку розміну призначеної пенсії;

Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності», ст. 38

Кодекс законів про працю України, ст. 247

отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів профспілкового бюджету:

Податковий Кодекс України, пп. 165.1.47  п. 165.1 ст. 165

Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», ч. а) пп. 4.3.58 п.4.3 ст. 4

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок безоплатно або зі знижкою працівників-членів профспілок, їхніх дітей за рахунок кошів профспілкового бюджету;

 

громадська підтримка у разі балотування на виборах до місцевих рад;

 

надання безкоштовної правової допомоги (консультацій, складання позовних заяв, апеляцій, представництво в судах) та захист члена профспілки;

Постанова Президії ФПУ «Про соціальну картку члена профспілки членської організації» від 11.02.2009р. №А-31-18

пільги в одержанні послуг санаторно-курортного лікування;

користування касою взаємодопомоги;

придбання товарів і отримання послуг зі знижкою;

користування іпотечним кредитуванням;

підтримка при працевлаштуванні;

можливість контролю за накопиченням власних відрахувань та звіту щодо зобов’язань перед застрахованою особою;

безкоштовне відкриття пенсійного рахунку в одному з недержавних пенсійних фондів, засновниками яких є профспілки, що входять до складу ФПУ;

фінансова допомога при настанні страхового випадку та потребі в медичному лікуванні;

контроль за своєчасними діями роботодавця щодо виконання обов’язків по оплаті праці, наданню соціальних гарантій та пільг;

фінансове забезпечення при отриманні кредиту;

оперативне отримання субстанції потрібної крові у разі настання нещасного випадку члена профспілки або його родини;

клопотання перед роботодавцем або його уповноваженим представником щодо підвищення кваліфікаційного розряду члену профспілки при умові виконання норм виробітку;

клопотання щодо вступу до профспілкових вищих навчальних закладів члена профспілки або його дитини на пільгових умовах;

допомога у поліпшенні житлово-побутових умов через молодіжно-житлове кредитування на будівництво житла

 

III. В інтересах працівника-члена профспілки в першочерговому порядку проводиться:

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

перевірка правильності розрахунку і нарахування заробітної плати

 

перевірка умов праці, надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, внесення подань роботодавцеві щодо усунення виявлених порушень:

Закон України «Про охорону праці», ст. 41 п.38

Участь технічного інспектора праці профспілок у розслідуванні нещасного випадку з членом профспілки, встановлення його зв’язку з виробництвом, розмірів компенсації;

Закон України «Про професійні спі-лки, їх права і гарантії діяльності»

Закон України «Про охорону праці», ст. 41

Порядок проведення розслідування нещасних випадків №1232 від 30.11.11р.

контроль  за виконанням роботодавцем медичних пропозицій Заключного акту медогляду щодо переведення працівника на легшу роботу за станом здоров’я.

Положення про медогляд окремих категорій, наказ МОЗ України від 21.05.07р. №246

 

  IV .Адміністрація закладу надає виключно членам профспілки

Зміст пропозицій

Назви законів чи інших

 нормативно-правових

документів, які підтверджують

 підстави для включення 

вільний від роботи час, відпустку із збереженням заробітної плати на період профспілкового навчання, участі в роботі профспілкових органів, ведення колективних переговорів, виконання інших профспілкових обов’язків;

додаткові пільги і компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці

Закон України «Про відпустки» ст. 151

Закон України «Про колективні договори і угоди» ч.7 ст. 41

 

Закон України «Про охорону праці», ст.7

 


13 лис 2010

Права й обов'язки вчителів

Згідно з п. 1 статті 55 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
• індивідуальну педагогічну діяльність;
• участь у громадському самоврядуванні;
• користування подовженою оплачуваною відпусткою;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
• забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального й кооперативного будівництва;
• придбання для працюючих у сільській місцевості основних продуктів харчування за цінами, установленими для працівників сільського господарства;
• одержання службового житла.
Відповідно до п. 1 статті 56 закону України «Про освіту» педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
• постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
• забезпечувати умови для засвоєння вихованцями, учнями, студентами, слухачами навчальних програм на рівні обов'язкових вимог до змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей, учнів, студентів;
• настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі - правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших доброчинностей;
• виховувати в дітей та молоді повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних цінностей України, її державного й соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища країни;
• готувати учнів і студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини, учня, студента; - захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

У статті 23 Конституції України йдеться, що кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей, і має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

У cтатті 28 закону України «Про загальну середню освіту» зазначено, що права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України [254к/96-ВР], законом України «Про освіту», Кодексом законів про працю України [322-08], цим законом та іншими нормативно-правовими актами.


Гарантії держави педагогічним і науково-педагогічним працівникам


Згідно з п. 1 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує педагогічним і науково-педагогічним працівникам:
• належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
• підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
• правовий, соціальний, професійний захист;
• компенсації, установлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці;
• призначення й виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
• установлення підвищених посадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені та вчені звання;
• виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;
• виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
• виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги для оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;
• установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості;
• установлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижче від середньої заробітної плати працівників промисловості;
• перегляд заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

Державне забезпечення педагогічних працівників


Згідно з п. 2-4 статті 57 закону України «Про освіту» держава забезпечує:
• установлення доплат спеціалістам, які працюють у системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
• установлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України;
• перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють у системі освіти, та обслуговуючому персоналу проводиться двічі на рік із щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції;
• у разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків та обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективі, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби чи каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
• педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням та освітленням у межах установлених норм;
• педагогічним і науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

У статті 122 Кодексу законів про працю України зазначено, що при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) та проводяться виплати, передбачені законодавством