Статут Володимирецької районної дитячої громадської організації “Джерело” » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
10 лис 2010

Статут Володимирецької районної дитячої громадської організації “Джерело”

1. Загальні положення
1.1. Молодіжна багаторівнева неполітична громадська організація «Джерело» (надалі по тексту “Організація”) є добровільним, неполітичним, дитячим, громадським об’єднанням, відкритим для всіх дітей-інвалідів, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей, які проживають на території, що відноситься до ІІІ та ІV зон радіологічного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС та відноситься до 30-ти кілометрової зони сусідства з РАЕС та дітей віком від 6 до 18 років, які проживають, навчаються на території Рівненської області, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, територіального обмеження, майнового стану, стану здоров’я та народження людини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.
1.2. В своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, Законом України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, а також іншими відповідними положеннями, законодавчими актами, які стосуються створення і діяльності громадських об’єднань, цим Статутом.
1.3. Організація утворена і діє з місцевим статусом, оскільки її діяльність поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а саме Володимирецького району.
1.4. Офіційна назва Організації: Володимирецька районна дитяча громадська організація “Джерело”.
1.5. Скорочена назва: ДО “Джерело”
1.6. Легалізація (офіційне визнання) Організації є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації в органах юстиції.
1.7. Організація, легалізована у встановленому законом порядку, має виключне право на використання своєї назви. Використання назви Організації фізичними та юридичними особами, які не належать до Організації, для цілей, не пов’язаних з діяльністю Організації, забороняється.
1.8. Організація є некомерційною недержавною організацією й не має за мету – отримання прибутку.
1.9. Юридична адреса Організації: 34300 смт.Володимирець Рівненської області вул. Миру, 4.
1.10. Статут набирає чинності з моменту його прийняття загальними зборами.
2. Мета та завдання Організації
2.1. Організація створюється як громадська неприбуткова організація на основі єдності інтересів її членів.
2.2. Організація є об’єднанням громадян для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації.
2.3.Завдання Організації:
2.3.1. Формування у членів Організації вмінь, навичок, лідерської поведінки;
2.3.1. Сприяти розвитку дитячого руху Володимирецького району;
2.3.2. Громадянсько-правове виховання підростаючого покоління;
2.3.3.Захист прав, законних інтересів членів Організації;
2.3.4. Сприяння реалізації культурних, спортивних, освітніх програм;
2.3.5. Об’єднання зусиль школи, сім’ї, громадськості по формуванню та розвитку соціальної компетентності учнів та організації змістовного дозвілля для дітей з різним рівнем можливостей;
2.3.6. Створення умов для навчання, соціальної адаптації, індивідуальної допомоги дітям, сиротам, інвалідам, напівсиротам;
2.3.7. Залучення організацій, об’єднань, спільнот будь-якої організаційно-правової форми та відомчої належності інших міст, держави вцілому, зарубіжжя, які бажають брати участь у практичному вирішенні учбових, виховних, соціальних проблем дітей з різним рівнем можливостей;
2.3.8. Сприяння громадським, державним організаціям при реалізації програм по вирішенню проблем дітей;
2.3.9. Створення різновікових груп по напрямках інтересів, видів діяльності дітей, підбір та підготовка лідерів організації – формування навиків роботи у групах, де є люди з обмеженими можливостями.
3. Принципи утворення і діяльності Організації
3.1. Засновниками Організації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які досягли 15-річного віку.
3.2. Рішення про заснування Організації та її назву приймаються установчими зборами.
3.3. Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності, зокрема:
3.3.1. Організація зобов’язана доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству;
3.3.2. Організація повинна регулярно обнародувати свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати;
3.3.3. Інформація, що міститься у Статуті, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, а також пов’язана з діяльністю Організації, не є конфіденційною або іншою інформацією, яка охороняється законом;
3.3.4. Організація вільна у виборі напрямів своєї діяльності;
3.3.5. Обмеження діяльності Організації може встановлюватись тільки Конституцією та законами України;
3.3.6. Всі основні питання діяльності Організації вирішуються на зборах всіх членів або представників її членів.
4. Умови і порядок прийому в члени Організації, вибуття з неї
4.1. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг.
4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
4.3. Вік членів Організації визначається цим Статутом в межах, встановлених законами України. Членами організації можуть бути особи віком від 6 до 18 років, які проживають, навчаються на території Володимирецького району, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження людини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість в ній не перевищує третину загальної кількості членів. 4.4. Прийняття у члени Організації здійснюється Керівництвом Організації на підставі письмової заяви та сплаченого вступного внеску. Неповнолітні віком до 10 років можуть бути членами дитячої організації за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. 4.5. У складі виборних органів кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів. 4.6. Членство в Організації може бути індивідуальним та почесним (дорослі особи, педагоги, представники батьківської громадськості та органів районного, місцевого самоврядування, які підтримують мету, завдання, Статут організації, її конкретні акції, програми, заходи; на період свого членства вони мають право дорадчого голосу.) 4.7. Організація має фіксоване індивідуальне членство.
5. Права та обов’язки членів (учасників) Організації
5.1. Члени (учасники) Організації мають право:
5.1.1. Обирати та бути обраним до керівних органів;
5.1.2. Вносити на обговорення та голосування до керівних органів свої пропозиції та вимагати відповіді по суті справи;
5.1.3. Отримувати інформацію про заплановані заходи та брати в них участь;
5.1.4. Брати участь в роботі організації за всіма матеріалами її діяльності;
5.1.5. Отримувати всебічну підтримку та допомогу від організації у межах питань її компетенції;
5.1.6. Обговорювати питання роботи Організації, вносити пропозиції, висловлювати та відстоювати свою думку, звертатись із запитами до відповідних структур Організації;
5.1.7. Вийти зі складу членів Організації, без повернення сплачених внесків, в порядку, передбаченому Статутом.
5.2. Члени (учасники) Організації зобов’язані:
5.2.1. Дотримуватися Статуту;
5.2.2. Брати активну участь в роботі організації;
5.2.3. Виконувати рішення колегіальних органів управління;
5.2.4. Сприяти Організації у втіленні її цілей та завдань;
5.2.5. Встигати у навчанні;
5.2.6. Бути прикладом для молодших школярів;
5.2.7. Поважати старших, батьків, вчителів;
5.2.8. Сплачувати вступні внески.
6. Порядок утворення і діяльності статутних органів Організації, місцевих осередків та їх повноваження.

6.1. Загальні збори.
Найвищим органом управління є Загальні збори, які збираються за необхідності, але не рідше 1 разу на рік. Позачергові Загальні збори збираються за вимогою 1/3 членів організації, координаційної колегії або голови Організації.
Загальні збори є правомочними за умови присутності більшості членів Організації або делегатів.
Норми представництва та порядок роботи Загальних зборів визначаються регламентом.
Рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів організації чи обраних делегатів.
До виключної компетенції загальних зборів відносяться:
- затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
- вибори кількісного та персонального складу колегії терміном на 1 рік, та заслуховування його річного звіту;
- визначення стратегії діяльності та перспектив розвитку організації;
- вирішення питань ліквідації Організації;
- Загальні збори скликаються за рішенням колегії.
6.2. Колегія.
В період між Загальними зборами керівництво здійснюється Колегією, яка обирається Загальними зборами. Колегія самостійно планує свою роботу. Засідання колегії проводиться за необхідністю, але не рідше 2 разів на рік й правомочні при наявності більше половини членів Колегії. Рішення Колегії приймають простою більшістю голосів присутніх членів.
За рішенням колегії з числа членів колегії вибираються координатори: виховних програм, розважальних програм, спортивних заходів, екологічних програм, програм за здоровий спосіб життя, інформаційних програм (газет) та інших напрямів по мірі виникнення необхідності.
До компетенції колегії відносяться:
1) вибори координаторів програм;
2) планування діяльності організації;
3) затвердження програм діяльності та заслуховування звітів;
4) прийом та виключення членів організації;
5) розробка та затвердження положень;
6) здійснення контрою за виконанням програм підзвітними організаціями належного рівня, підготовка зборів.
6.3. Голова Організації.
Голова Організації обирається Загальними зборами організації із числа членів Організації шляхом відкритого голосування більшістю голосів за участю не менш як 75% членів Організації.
Голова Організації:
- представляє організацію в органах державної та місцевої влади, у взаєминах з іншими організаціями;
- організує роботу колегії та керує нею;
- ініціює та проводить засідання колегії та головує на них;
- укладає договори, угоди;
- призначає заступника.
6.4. Заступник Голови:
- виконує обов’язки Голови Організації у випадку його відсутності, представляє Організацію у всіх випадках, визначених для Голови.
6.5. Ревізійна комісія:
Ревізійна комісія обирається зборами з числа членів організації та контролює виконання рішень Зборів, дотримання Статуту, перевіряє фінансово-господарську діяльність Організації.
Ревізійна комісія здійснює контроль за використанням коштів та майна Організації та за діяльністю посадових осіб.
7. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань.
7.1. З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
7.2. Добровільні членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридичних та фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності Організації, не є об’єктом оподаткування.
7.3. Фінансова підтримка діяльності Організації може бути здійснена через відповідні органи виконавчої влади, що працюють з дітьми, органи місцевого самоврядування та спілку всеукраїнських дитячих громадських організацій.
7.4. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати Організації повноваження щодо реалізації відповідних програм (проектів, заходів). У цьому випадку вони подають Організації фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.
7.5. В разі отримання фінансової або іншої матеріальної підтримки, організація зобов’язана подавати звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.
7.6. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
7.7. Організація може мати власні кошти від некомерційної діяльності:
- власні добровільні внески;
- благодійні внески від фізичних та юридичних осіб;
7.8. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.9. Всі кошти перераховуються на рахунок Організації, використовуються та обліковуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
7.10. Щорічно на Загальні збори виноситься звіт про використання коштів
8. Порядок внесення змін і доповнень до статутного документа Організації
8.1.Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно рішення Загальних зборів Організації. Рішення про внесення доповнень та змін до Статут приймаються не менш ніж 2/3 голосів з числа присутніх на Загальних зборах Організації.
8.2. Зміни та доповнення в Статуті підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку та набирають юридичну силу з моменту цієї реєстрації.
9. Порядок припинення діяльності Організації і вирішення майнових питань, пов’язаних з його ліквідацією.
9.1. Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом його реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
9.2. Організація ліквідується:
9.2.1. За рішенням Зборів Організації.
9.2.2. За рішенням суду.
9.2.3. Для ліквідації Організації, органом, що прийняв рішення про ліквідацію Організації, створюється ліквідаційна комісія, яка діє відповідно до рішень органу, який прийняв рішення про ліквідацію та законодавства.
9.2.4. Організація вважається ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до державного реєстру.
9.2.5. Майно та кошти Організації, що залишилося після здійснення заходів по ліквідації Організації, передається іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.
9.2.6. Реорганізація відбувається за рішенням Зборів Організації більшістю голосів за участю не менш як 75% членів. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов’язків Організації переходить до її правонаступників.скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.