Правила прийому » Володимирецький ліцей "Колегіум"
Володимирецький ліцей "Колегіум"

27 кві 2017

2016 ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДО ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОННОГО КОЛЕГІУМУ НА 2017 – 2018 Н.Р

2016 ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДО ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОННОГО КОЛЕГІУМУ НА 2017 – 2018 Н.Р

Правила конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму
на 2017 – 2018 н.р.1. Загальні положення

1.1. На навчання до Володимирецького районного колегіуму приймаються учні, які проживають на території Володимирецького району та м. Вараш.
1.2. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності та майнового стану, роду та характеру занять батьків, світоглядних переконань, віросповідання.
1.3. Правила приймання учнів розроблені на основі «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл» (наказ МОН України №389 від 19.06.2003 року), «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010 року) та у відповідності до Статуту Володимирецького районного колегіуму.
1.4. Організацію прийому до Володимирецького районного колегіуму здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора колегіуму за погодженням з радою колегіуму. Головою Приймальної комісії є директор колегіуму.
Для організації прийому конкурсних випробувань створюються предметні комісії.
Предметні комісії створюються зі складу членів приймальної комісії та затверджуються наказом директора колегіуму.
1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до колегіуму, вирішує Приймальна комісія. Інформація про правила прийому та рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома учнів-вступників.
1.6. Чинність даних правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму втрачається після затвердження Правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2018 – 2019 н.р.

19 травня 2016

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДО ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОННОГО КОЛЕГІУМУ НА 2016 – 2017 Н.Р.

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДО ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОННОГО КОЛЕГІУМУ НА 2016 – 2017 Н.Р.


Правила
конкурсного приймання
до Володимирецького районного колегіуму
на 2016 – 2017 н.р.1. Загальні положення

1.1. На навчання до Володимирецького районного колегіуму приймаються учні, які проживають на території Володимирецького району та м. Кузнецовська.
1.2. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності та майнового стану, роду та характеру занять батьків, світоглядних переконань, віросповідання.
1.3. Правила приймання учнів розроблені на основі «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл» (наказ МОН України №389 від 19.06.2003 року), «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010 року) та у відповідності до Статуту Володимирецького районного колегіуму.
1.4. Організацію прийому до Володимирецького районного колегіуму здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора колегіуму за погодженням з радою колегіуму. Головою Приймальної комісії є директор колегіуму.
Для організації прийому конкурсних випробувань створюються предметні комісії.
Предметні комісії створюються зі складу членів приймальної комісії та затверджуються наказом директора колегіуму.
1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до колегіуму, вирішує Приймальна комісія. Інформація про правила прийому та рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома учнів-вступників.
1.6. Чинність даних правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму втрачається після затвердження Правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2017 – 2018 н.р.


2. Організація конкурсу

2.1. Прийом документів у10-й клас колегіуму на всі профілі навчання (історичний, української філології, англійської філології, військово - спортивний, технологічний, фізико - математичний, біолого - хімічний) для основного конкурсного приймання:
починається 13 червня
закінчується 15 серпня

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання у 10 клас проводяться
19 липня 2016 року.

2.3. За наявності вільних місць, за таких самих умов що й основне конкурсне приймання – 16 серпня 2016р. буде проводитися додаткове конкурсне приймання. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора колегіуму, в якій зазначають:

• профіль навчання;
• іноземна мова, яку вивчає учень.

До заяви необхідно додати:

• ксерокопію свідоцтва про народження;
• документ державного зразка про базову загальну середню освіту;
• медичну довідку за формою 026-о;
• медична довідка за формою 086-1/о;
• довідку про мед щеплення.

2.5. Після зарахування необхідно додати такі документи:
• особову справу.


2.6. За бажанням конкурсантів до приймальної комісії можуть бути подані копії дипломів, грамот, інших документів, що свідчать про здібності учнів та відображають їхні навчальні та/або творчі досягнення.

3. Проведення конкурсу

3.1. Приймання до колегіуму учнів, які вступають до 10-го класу, здійснюється на конкурсній основі за результатами конкурсних випробувань у письмовій формі з профілюючих навчальних предметів, але не більше двох (за програмами 9-го класу) та співбесіди, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.
До переліку предметів винесено:
? українську мову (диктант – при вступі на усі профілі навчання);
? українську мову (тестування – при вступі на профіль української філології);
? англійську мову (тестування – при вступі на профіль англійської філології);
? математику (тестування – при вступі на фізико-математичний, технологічний профілі);
? хімію (тестування – при вступі на біолого - хімічний профіль);
? історію (тестування – при вступі на історичний профіль);
? фізичну підготовку – при вступі на військово - спортивний профіль.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

3.2. Конкурсні завдання з вище перерахованих навчальних предметів, які зберігаються у директора колегіуму в запечатаному конверті, відкриваються в день випробування головою відповідної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.3. На конкурсних випробуваннях, які проходитимуть у письмовій формі, вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.
Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.4. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова предметної комісії.

3.5. На вступних випробуваннях встановлюється така система оцінювання знань:
зараховано (не зараховано)
12, 11, 10, 9, 8 - зараховано
7-1 – не зараховано
3.6. Результати вступних випробувань оформляються у вигляді протоколу приймальної комісії та доводяться до відома вступника у письмовій формі.
Протоколи зберігаються в тому ж порядку, що і протоколи державної підсумкової атестації. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні колегіуму для загального ознайомлення.

3.7. Особи, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування у зазначений за розкладом час, до участі у додаткових конкурсних випробуваннях не допускаються.

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів - захистів науково - дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.11. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.9.-3.10., допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.


4. Порядок зарахування

4.1. Зарахування учнів на навчання, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу наказом директора колегіуму на підставі рішення Приймальної комісії.

4.2. Зарахування до колегіуму проводиться за конкурсом окремо для кожного профілю.
При цьому враховують:
? бали, набрані на конкурсних випробуваннях (не нижче «8»);
? рекомендації приймальної комісії щодо зарахування за результатами співбесіди.

4.3. У випадку не згоди учнів, їх батьків або осіб, які їх заміняють з рішенням предметної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
Розгляд апеляцій проводить апеляційна комісія колегіуму, чисельність та склад якої визначаються колегіумом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої остаточне.

4.5. За однакової кількості конкурсних балів учні-вступники зараховуються у такій послідовності:
- діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти - інваліди;
- учні - вступники, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту.

4.6. Учні, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

Розглянуто та схвалено на засіданні:

Педагогічної ради спільно з радою колегіуму
( протокол №3 від 01 березня 2016 року,
протокол №2 від 01 березня 2016 року)07 кві 2015

Правила конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2015 – 2016 н.р.

Правила конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2015 – 2016 н.р.

 

Правила

конкурсного приймання

до Володимирецького районного колегіуму

на 2015 – 2016 н.р. 

1. Загальні положення

1.1. На навчання до Володимирецького районного колегіуму приймаються учні, які проживають на території Володимирецького району та м. Кузнецовська.

1.2. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності та майнового стану, роду та характеру занять батьків, світоглядних переконань, віросповідання.

1.3. Правила приймання учнів розроблені на основі «Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл» (наказ МОН України №389 від 19.06.2003 року), «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» (Постанова Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010 року) та у відповідності до Статуту Володимирецького районного колегіуму.

1.4. Організацію прийому до Володимирецького районного колегіуму здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора колегіуму за погодженням з радою колегіуму. Головою Приймальної комісії є директор колегіуму.

Для організації прийому конкурсних випробувань створюються предметні комісії.

Предметні комісії створюються зі складу членів приймальної комісії та затверджуються наказом директора колегіуму.

1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до колегіуму, вирішує Приймальна комісія. Інформація про правила прийому та рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома учнів-вступників.

 1.6. Чинність даних правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму втрачається після затвердження Правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2016 – 2017 н.р.

2. Організація конкурсу

2.1. Прийом документів у 5 клас та у 10-й клас колегіуму на всі профілі навчання  (історичний, філологічний (українська мова та література, англійська мова), військово-спортивний, художньо-естетичний, фізико-математичний, біолого-хімічний) для основного конкурсного приймання:

                 починається  15 червня

                 закінчується 17 серпня

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання у 10 клас проводяться 

21 липня 2015 року.

2.3. За наявності вільних місць, за таких самих умов що й основне конкурсне приймання – 18 серпня  2015р. буде  проводитися  додаткове конкурсне приймання. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора колегіуму, в якій зазначають:

 • профіль навчання;
 • іноземна мова, яку вивчає учень.

       До заяви необхідно додати:

 • ксерокопію свідоцтва про народження;
 • документ державного зразка про базову загальну середню освіту, табель (для тих, хто вступає до 5-го класу);
 • медичну довідку за формою 026-о;
 • медична довідка за формою 086-1/о;
 • довідку про медщеплення;
 • фотокартки 3×4 (2шт.);
 • файл для документів;
 • конверт.

 

       2.5. Після зарахування необхідно додати такі документи:

 • особову справу;
 • ксерокопію посвідчення потерпілого від ЧАЕС;
 • зошит.

 

2.6. За бажанням конкурсантів до приймальної комісії можуть бути подані копії дипломів, грамот, інших документів, що свідчать про здібності учнів та відображають їхні навчальні та/або творчі досягнення.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу колегіуму, проводяться з української мови та математики (в письмовій формі).

 Приймання до колегіуму учнів, які вступають до 10-го класу,  здійснюється на конкурсній основі за результатами конкурсних випробувань у письмовій формі з профілюючих навчальних предметів, але не більше двох (за програмами 9-го класу) та співбесіди, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

До переліку предметів винесено:

 • Ø українську мову (диктант – при вступі на усі профілі навчання);
 • Ø українську мову (тестування – при вступі на профіль української філології);
 • Ø англійську мову (тестування – при вступі на профіль іноземної філології);
 • Ø математику (тестування – при вступі на фізико-математичний профіль);
 • Ø хімію (тестування – при вступі на біолого-хімічний профіль);
 • Ø історію (тестування – при вступі на історичний та художньо-естетичний профілі);
 • Ø фізичну підготовку – при вступі на військово-спортивний профіль

        Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

3.2. Конкурсні завдання з вище перерахованих навчальних предметів, які зберігаються у директора колегіуму в запечатаному конверті, відкриваються в день випробування головою відповідної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 

3.3. На конкурсних випробуваннях, які проходитимуть у письмовій формі, вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 

3.4. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії.

 

      3.5. На вступних випробуваннях встановлюється така система оцінювання знань:

зараховано (не зараховано)

12, 11, 10, 9, 8 - зараховано

7-1 – не зараховано 

 

3.6. Результати вступних випробувань оформляються у вигляді протоколу приймальної комісії та доводяться до відома вступника у письмовій формі. Протоколи зберігаються в тому ж порядку, що і протоколи державної підсумкової

 

 

атестації. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через

три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні колегіуму для загального ознайомлення.

Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у колегіумі протягом року.

 

       3.7. Особи, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

 

3.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування у зазначений за розкладом час, до участі у додаткових конкурсних випробуваннях не допускаються.

 

       3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

 3.10. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

 

       3.11. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.9.-3.10., допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

 

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Зарахування учнів на навчання, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу наказом директора колегіуму на підставі рішення Приймальної комісії.

 

4.2. Зарахування до колегіуму проводиться за конкурсом окремо для кожного профілю.

При цьому враховують:

 • Ø бали, набрані на конкурсних випробуваннях (не нижче «8»);
 • Ø рекомендації приймальної комісії щодо зарахування за результатами співбесіди.

      

4.3. У випадку не згоди учнів, їх батьків або осіб, які їх заміняють з рішенням предметної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Розгляд апеляцій проводить апеляційна комісія колегіуму, чисельність та склад якої визначаються колегіумом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

 

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої остаточне.

 

        4.5. За однакової кількості конкурсних балів учні-вступники зараховуються у такій послідовності:

      - діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти-інваліди;

      - учні-вступники, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту.

 

4.6. Учні, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні:

 

Педагогічної ради спільно з радою колегіуму

( протокол №4  від 25 лютого 2015 року,

 протокол №3  від 25 лютого 2015 року)


13 лют 2015

Правила прийому

 

Правила

конкурсного приймання

до Володимирецького районного колегіуму

на 2014 – 2015 н.р.

 

1. Загальні положення

 

Володимирецький районний колегіум – загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує здобуття освіти понад державний освітній мінімум і гуманітарну, суспільно-гуманітарну, природничу, філософську та культурно-естетичну підготовку талановитої молоді (постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964) і має ліцензію на право надання освітніх послуг з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання (спеціальність оператора комп’ютерного набору та спеціальність швачки; серія АВ № 420067 від 24.06.2008р., затвердженими Міністерством освіти і науки України).

 

1.1. На навчання до Володимирецького районного колегіуму приймаються учні, які проживають на території Володимирецького району та м. Кузнецовська.

1.2. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності та майнового стану, роду та характеру занять батьків, світоглядних переконань, віросповідання.

1.3.  Прийом до колегіуму проводиться відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389.

1.4. Організацію прийому до Володимирецького районного колегіуму здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора колегіуму за погодженням з радою колегіуму. Головою Приймальної комісії є директор колегіуму.

Для організації прийому конкурсних випробувань створюються предметні комісії.

Предметні комісії створюються зі складу членів приймальної комісії та затверджуються наказом директора колегіуму.

1.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до колегіуму, вирішує Приймальна комісія. Інформація про правила прийому та рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома учнів-вступників.

 1.6. Чинність даних правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму втрачається після затвердження Правил конкурсного приймання до Володимирецького районного колегіуму на 2015 – 2016 н.р.

 

 

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Прийом документів у 5 клас, та у 10-й клас колегіуму на всі профілі навчання  (історичний, технологічний, фізико-математичний, біолого-хімічний, художньо-естетичний, військово-спортивний, української філології) для основного конкурсного приймання:

                 починається  23 червня

                 закінчується 19 серпня

 

2.2. Випробування в рамках основного конкурсного приймання у 10 клас проводяться 

22липня 2014 року.

 

2.3. За наявності вільних місць, за таких самих умов що й основне конкурсне приймання – 20 серпня 2014р. буде  проводитися  додаткове конкурсне приймання. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

 

2.4. Для участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків, або осіб, які їх заміняють, що подається на ім’я директора колегіуму, в якій зазначають:

 

*профіль навчання;

*іноземна мова, яку вивчає учень.

 

       До заяви необхідно додати:

                   

*ксерокопію свідоцтва про народження;

*документ державного зразка про базову загальну середню освіту;

*медичну довідку за формою 026-о;

*медична довідка за формою 086-1/о;

*довідку про медщеплення;

*фотокартки 3×4 (2шт.);

*заяву на отримання гуртожитку;

*файл для документів;

*конверт

*табель (для тих, хто вступає до 5-го класу).

 

       2.5. Після зарахування необхідно додати такі документи:

*особову справу;

*ксерокопію посвідчення потерпілого від ЧАЕС;

*зошит.

 

2.6. За бажанням конкурсантів до конкурсної комісії можуть бути подані копії дипломів, грамот, інших документів, що свідчать про здібності учнів та відображають їхні навчальні та/або творчі досягнення.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-го класу колегіуму, проводяться з української мови та математики (в письмовій формі).

 Приймання до колегіуму учнів, які вступають до 10-го класу,  здійснюється на конкурсній основі за результатами конкурсних випробувань у письмовій формі з профілюючих навчальних предметів, але не більше двох (за програмами 9-го класу) та співбесіди, яка передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

До переліку предметів винесено:

-українську мову (диктант – при вступі на усі профілі навчання);

-українську мову (тестування – при вступі на профіль української філології);

-математику (тестування – при вступі на фізико-математичний, технологічний профілі);

-хімію (тестування – при вступі на біолого-хімічний профіль);

-історію (тестування – при вступі на історичний, військово-спортивний та художньо-естетичний профілі).

        Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

3.2. Конкурсні завдання з вище перерахованих навчальних предметів, які зберігаються у директора колегіуму в запечатаному конверті, відкриваються в день випробування головою відповідної предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 

3.3. На конкурсних випробуваннях, які проходитимуть у письмовій формі, вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 

3.4. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії.

      3.5. На вступних випробуваннях встановлюється така система оцінювання знань:

зараховано (не зараховано)

12, 11, 10, 9, 8 - зараховано

7-1 – не зараховано 

 

3.6. Результати вступних випробувань оформляються у вигляді протоколу приймальної комісії та оголошуються у письмовій формі. Протоколи зберігаються в тому ж порядку, що і протоколи випускних екзаменів. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення.        Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні колегіуму

                                                                                                                                                   для загального ознайомлення.

Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у колегіумі протягом року.

 

       3.7. Особи, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

 

3.8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування у зазначений за розкладом час, до участі у додаткових конкурсних випробуваннях не допускаються.

 

3.9. У випадку не згоди учнів, їх батьків або осіб, які їх заміняють з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

Розгляд апеляцій проводить апеляційна комісія колегіуму, чисельність та склад якої визначаються колегіумом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляцій забороняється.

 

3.10. У разі, якщо висновки апеляцій         ної комісії не задовільняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої остаточне.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Зарахування учнів на навчання, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу наказом директора колегіуму на підставі рішення Приймальної комісії.

 

4.2. Зарахування до колегіуму проводиться за конкурсом окремо для кожного профілю.

При цьому враховують:

-бали, набрані на конкурсних випробуваннях (не нижче «8»);

-рекомендації приймальної комісії щодо зарахування за результатами співбесіди.

       4.3. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

 

 4.4. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

 

       4.5. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 4.3.-4.4., допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

 

      4.6. За однакової кількості конкурсних балів учні-вступники зараховуються у такій послідовності:

      - діти сироти та діти інваліди;

      - учні-вступники, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову середню освіту.

 

4.7. Учні, які зараховані до колегіуму, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з колегіуму. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні:

 

Педагогічної ради спільно з радою колегіуму

(протокол № 7 від 04 березня 2014 року)

 

 

 


13 лют 2015

Профілі навчання

Профілне навчання здійснюється на основі типових навчальних планів старшої школи, які передбачають реалізацію осві­тніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Профільне навчання у старшій школі колегіуму здійснюється за 6-ма профілями:

-фізико-математичний;

- біолого-хімічний;

- історичний;

- профіль іноземної філології;

- технологічний;

- військово-спортивний.

Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів:

- рівні стандарту - навчальні предмети не є профільними чи базовими (наприклад, історія у фізико-математичному профілі);

- академічному рівні - навчальні предмети не є профільними, але є базовими чи наближеними до профільних (наприклад, математика у технологічному профілі);

- профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (наприклад, математика та фізика на фізико-математичному профілі).