Матеріали за 30.10.2018 » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
30 жов 2018

Освітня програма на 2018-2019 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Володимирецького
районного колегіуму
Володимирецької районної ради
Рівненської обл
_____________А.Ф. Остапенко
«08» червня 2018 р.


Освітня програма
на 2018-2019 навчальний рік
Володимирецького районного колегіуму
Володимирецької районної ради
Рівненської області


СХВАЛЕНО
на засіданні педагогічної ради Володимирецького районного колегіуму
від 07.06.2018 протокол № 7


Призначення школи та засіб його реалізації
Метою Володимирецького районного колегіуму, який дає повну загальну середню освіту, є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.
Повна загальна середня освіта Володимирецького районного колегіуму має три рівні освіти, визначені нормативно-правовою базою України:
початкова освіта тривалістю чотири роки;
базова середня освіта тривалістю п’ять років;
профільна середня освіта тривалістю три роки.
Досягнення мети, тим самим призначення школи, забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, визначених Законом України «Про освіту»:
- вільне володіння державною мовою;
- здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами;
- математична компетентність;
- компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
- інноваційність;
- екологічна компетентність;
- інформаційно-комунікаційна компетентність;
- навчання впродовж життя;
- громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
- культурна компетентність;
- підприємливість та фінансова грамотність;
- інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.
Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.
Дана Освітня програма створена на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», відповідно до наказів №405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів» та наказу департаменту освіти та гуманітарної політики №388 від 16.05.2018 «Про зарахування дітей до 1 класу загальної середньої освіти», складається на основі навчальних планів, які подані у таких документах:
- Для учнів 1-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом № 268 від 21.03.2018;
- Для учнів 2-4 класів відповідно додатків №1,4 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом №407 від 20.04.2018;
- Для учнів 5-9-х класів відповідно таблиць №3,10 до наказу №405 від 20.04.2018;
- Для 10-х класів відповідно таблиці №2,3 до наказу №408 від 20.04.2018;
- Для 11-го класу відповідно таблиці № 5,6,9,12 до наказу №406 від 20.04.2018.
Освітня програма складена на 2018-2019 навчальний рік і затверджена рішенням педагогічної ради від 07.06.2018 (протокол №7).
Освітня програма визначає:
1) загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів для кожної ступені окремо;
2) очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додатку;
3) пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»);
4) рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
5) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.
30 жов 2018

Другий день осінніх канікул

Другий день осінніх канікул
30 жовтня 2018 року
погода порадувала теплом та сонечком. Саме час відпочити, побувати на природі чи поїхати до бабусі у гості. Також діти із задоволенням прийшли на улюблені гуртки, факультативи: баскетбол, вокальний гурток, “Різьба по дереву», «Книжкова лікарня», театральний, гурток фізкультурно-оздоровчої спрямованості.
30 жов 2018

Криза 3-х років

Криза 3-х років
Криза 3-х років