Статут закладу » Володимирецький районний колегіум
Володимирецький районний колегіум
11 лип 2010

Статут закладу

І. Загальні положення

1.1. Володимирецький районний колегіум є правонаступником школи-ліцею смт. Володимирця і перебуває у комунальній власності Володимирецької районної ради. Володимирецький районний колегіум має два корпуси: №1 – розташований в смт. Володимирці; №2 – розташований в с. Заболоття Володимирецького району Рівненської області.

1.2. Юридична адреса Володимирецького районного колегіуму:

34300 Рівненська область, Володимирецький район, селище Володимирець,вул. Миру, 4,

Тел. /факс/ 2-51-39; 2-38-22

Електронна пошта: E-mail: kolegium88@ukr.net

1.3. Володимирецький районний колегіум є юридичною особою, має свою печатку із найменуванням, штамп, емблему, рахунки в установах банків. Індентифікаційний код 22567807.

1.4 Засновником і власником Володимирецького районного колегіуму є Володимирецька районна рада. Володимирецький районний колегіум перебуває в оперативному управлінні відділу освіти та виховання Володимирецької районної державної адміністрації.

1.5 Головною метою Володимирецького районного колегіуму є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної базової освіти.

1.6 Головними завданнями Володимирецького районного колегіуму є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- формування в учнів потреби в знаннях;

- задоволення індивідуальних запитів дітей, батьків (осіб, які їх заміняють) у диференційованому, поглибленому оволодінні знаннями ранній допрофесійній підготовці та обраній профільній підготовці завдяки створенню оптимальних умов самореалізації особистості;

- формуванню в учнів практичних умінь і навичок науково-дослідницької роботи та роботи з інформаційно-комп’ютерною електронною технікою та технологіями;

- проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи з проблем удосконалення змісту освіти і організації навчально-виховного процесу;

- підготовку учнів до навчання у вищих, середніх спеціальних закладах;

- задоволення бажання у здобутті професійних навичок;

- первинну професійну підготовку учнівської молоді та незайнятого населення;

- перепідготовку та курсову підготовку робітничих кадрів за замовленням служби зайнятості населення;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.

1.7 Володимирецький районний колегіум у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно правовими актами, власним статутом.

1.8 Володимирецький районний колегіум самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9 Володимирецький районний колегіум несе відповідальність перед суспільством і державою за:

· реалізацію права на освіту,

· безпечні умови освітньої діяльності,

· дотримання державних стандартів освіти,

· дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами, дотримання фінансової дисципліни.

1.10 У Володимирецькому районному колегіумі навчання здійснюється державною мовою, викладання окремих предметів або циклів можливе й іноземними мовами.

1.11 У колегіумі організоване профільне навчання.

1.12 Володимирецький районний колегіум має право:

· визначати варіативну частину робочого навчального плану;

· в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

· використовувати різні форми морального і матеріального заохочення учасників навчально - виховного процесу;

· реалізацію програм поглибленого вивчення предметів;

· розробку навчальних планів, програм, навчальних посібників, наукової, методичної, довідкової літератури, аудіо, відео матеріалів, комп’ютерних програм, баз даних, технічних засобів навчання;

· проведення психолого-педагогічної діагностики, тестування консультації;

· організацію і проведення семінарів, конкурсів, олімпіад, в т.ч. міжнародних;

· організацію і проведення концертів виставок, виставок-ярмарків;

· організацію та проведення позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи з учнями; проведення культурно-масових заходів;

· організацію міжнародного безвалютного обміну груп учнів;

· здійснення підприємницької діяльності;

· здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

· брати участь у створенні і діяльності асоціацій, союзів, інших об’єднань створених з метою розвитку й удосконалення освіти;

· консультації батьків (або опікунів) з питань педагогіки та психології;

· розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, культурних підрозділів;

· користуватись пільгами, що передбачені державою;

· проходити в установленому порядку державну атестацію;

· визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до затвердженої програми освітньої діяльності;

· визначати зміст освіти з урахуванням державних норм і стандартів освіти;

· визначати контингент учнів відповідно до наявного ресурсного забезпечення;

· розробляти і впроваджувати в життя власні програми та науково-методичну роботу після узгодження з педрадою та обласним управлінням освіти;

· організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів на базі вітчизняних та зарубіжних наукових центрів;

· створювати за погодженням з вищими навчальними закладами кафедри або філіали;

· запрошувати на роботу висококваліфікованих спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;

· залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти, отримані від здачі в оренду чи реалізації приміщення, обладнання, інвентаря, інших матеріальних ресурсів;

· здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів на основі договорів підряду чи господарським способом;

· використовувати кошти із бюджету колегіуму на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

· відкривати всі види банківських рахунків у банках України та за її межами;

· здійснювати самостійну видавничу діяльність (випуск власної газети, радіопередачі, випуск науково-методичної та навчальної літератури, експрес-інформації тощо);

· брати участь у роботі міжнародних організацій, асоціацій, рухів, у проведенні науково-дослідницької, експериментально-пошукової роботи;

· отримувати за підсумками атестації додаткові права і пільги;

· здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству;

· встановлювати шкільну форму для учнів;

· об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13 У Володимирецькому районному колегіумі функціонують:

· кафедра початкового навчання;

· кафедра фізико-математичних дисциплін;

· кафедра природничих дисциплін;

· кафедра іноземних мов;

· кафедра української мови і літератури;

· кафедра суспільних дисциплін;

· кафедра російської мови та зарубіжної літератури;

· кафедра художньо-естетичного виховання;

· кафедра фізкультурно-оздоровчих дисциплін.

1.14 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються штатним медичним працівником засновником і здійснюються Володимирецькою районною центральною поліклінікою.

1.15 Взаємовідносини Володимирецького районного колегіуму з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені або будуть укладені між ними.скачать dle 10.4фильмы бесплатно
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми радимо Вам зареєструватись або увійти на сайт під своїм ім'ям.